ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی نانوکامپوزیت ویسکوالاستیک حاوی نانولوله کربنی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

در این مقاله ارتعاشات غیرخطی ورقه‌ی کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌ی کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت ارتعاشی را به روش مقیاس‌های چندگانه حل می‌کنیم. برای ارتعاشات آزاد ورقه، فرکانس طبیعی غیرخطی بدست آمد. ضمنا اثرات ضریب میرایی یا ویسکوزیته ماده، کسر حجمی نانولوله کربنی و هم‌چنین نسبت ضخامت به بعد صفحه در فرکانس طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که افزایش نسبت ضخامت صفحه به طول آن، باعث افزایش فرکانس طبیعی غیرخطی صفحه می‌گردد و همچنین کاهش نسبت ضخامت به طول صفحه باعث کاهش در نرخ کاهش دامنه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها