بررسی اثر سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید بر روی خواص نوری نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

ساخت آسان و زیست سازگار نقاط‌کوانتومی با بازدهی بالا، بسیار اهمیت دارد و تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. اصلاح سطح نقاط کوانتومی نقش کلیدی در بهبود بازدهیشان دارد. در این تحقیق، نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید و هسته-پوسته کادمیم‌تلوراید-کادمیم‌سولفید در محیط آبی ساخته شدند. بازدهی نورتابی نقاط‌کوانتومی کادمیم تلوراید به سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید بسیار وابسته است. بنابراین، متغیرهای مختلف موثر بر سرعت رشد پوسته کادمیم سولفید، مانند زمان واکنش، pH محلول، دمای رشد، نسبت مولی کادمیم به سولفور و منبع سولفور به صورت سیستمی بررسی شد. از طیف سنج فلورسانس، جذب، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری به منظور مشخصه یابی آنها استفاده شد. نقاط کوانتومی هسته-پوسته ی کادمیم تلوراید-کادمیم سولفاید با بازدهی نورتابی بالا و با گسیل قابل تنظیم در گستره ی 557 تا 607 نانومتر ساخته شدند. با رشد پوسته ی کادمیم سولفاید بر روی سطح نقاط کوانتومی، بازدهی نورتابی به میزان قابل توجهی تا 50 درصد افزایش یافته است. بنابراین نقاط‌کوانتومی ساخته شده، قابلیت تجاری شدن را دارند.
 

کلیدواژه‌ها