مطالعه ساخت و اثر جانشانی منگنز بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4

نویسندگان

1 گروه فیزیک، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، خوزستان

2 گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، خوزستان

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4، با استفاده از روش همرسوبی تهیه شدند. در این ترکیب مقدار x از 0 تا 7/0 می باشد. ویژگی های ساختاری و مغناطیسی پودرهای سنتز شده، به وسیله پراش سنج پرتو ایکس XRD، طیف سنج فروسرخ دور Far-FTIR، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی VSM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پراش پرتو ایکس نشان می‌دهد که تمام نمونه های تهیه شده دارای ساختار اسپینلی تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاز هستند. میانگین اندازه بلورک‌ها با استفاده از رابطه شرر در محدوده‌ی12 تا 7 نانومتر تخمین زده شدند. در نتایج طیف سنجی فرو سرخ دور، دو باند فرکانسی 1𝑣 و 2𝑣 در محدوده ی cm-1300 تا cm-1600 وجود دارد که حضور برهمکنش کاتیون- آنیون را در جایگاه‌‌‌های هشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی و چهار‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری توزیع یکنواخت اندازه ذرات را نشان می‌دهند. همچنین نتایج مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که با افزایش ناخالصی منگنز، مغناطش اشباع برای تمام نمونه ها کاهش می‌‌‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها