بررسی مشخصه‌های سلول خورشیدی سیلیکونی حساس‌شده توسط نقاط کوانتومی CdSe با روش FDTD

نویسندگان

1 گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشکده مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا

3 قطب علمی فوتونیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

خورشید نور فرابنفش، مرئی و مادون قرمز را گسیل می‌کند، اما سلول های خورشیدی سیلیکونی به صورت عمده نور مرئی را جذب می کنند. استفاده از نقاط کوانتومی روشی برای افزایش بازده تبدیل توان سلول‌های خورشیدی است. نقاط کوانتومی CdSe نور فرابنفش را جذب و نور مرئی را گسیل می‌کنند، بنابراین فوتون‌های پرانرژی تبدیل به فوتون‌های کم‌انرژی میشوند. در این مقاله با استفاده از روش FDTD مشخصه‌های یک سلول خورشیدی نقطه کوانتومی را شبیه ‌سازی کردیم. به کار بردن نقاط کوانتومی CdSe بازتاب سطحی را کاهش و چگالی جریان مدار-کوتاه و نرخ تولید را افزایش داد. افزایش بازده تبدیل توان در مقایسه با سلول خورشیدی بدون نقطه کوانتومی 23،88 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها