بهینه‌سازی ویژگی‌های نور کند در موجبرهای بلور نوری با استفاده از تزریق سیال نوری

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، آذربایجان شرقی

2 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

3 گروه فیزیک و طراحی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

چکیده

در این مقاله، یک موجبر بلور نوری در زمینه سیلیکون بر روی عایق SOI با شبکه مثلثی از حفره‌های دایروی هوا جهت انتشار نور کند مورد مطالعه قرار گرفته است. با تزریق سیال نوری با ضرایب شکستn_1 و n_2 در دو ردیف مجاور موجبر و همچنین تغییر پهنای موجبر، ویژگی‌های نور کند حاصل شده در این موجبر از قبیل حاصل‌ضرب تأخیر در پهنای باند نرمالیزه شده NDBP، ضریب شکست گروه و پاشندگی سرعت گروه GVD به طور همزمان بهینه می‌شوند. با استفاده از تغییر ضرایب شکست در دو ردیف اول، مقادیر مناسب NDBP از 187/0 تا 377/0 در گستره طول موجی 12 تا 32 نانومتر و با تغییر پهنای موجبر ضریب گروه بزرگ 49/33n_g و سرعت گروه پایین c/n_g حاصل شده است. این نتایج با استفاده از روش شبیه‌سازی بسط موج تخت سه بعدی بدست آمده اند.

کلیدواژه‌ها