تهیه نانو بلور‌های مغناطیسی SrFe12O19 و کاربرد آنها در حذف آلاینده‌های آلی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه تهران

چکیده

نانو بلور‌های استرانسیوم هگزافریت به وسیله روش سل-ژل خود احتراقی و کلسینه شدن در دمای900 °C به مدت 1 ساعت در نسبت‌های مولی متفاوت از کاهنده/اکسنده تهیه شدند. خواص ساختاری نانو ذرات استرانسیوم هگزافریت به وسیله پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مطالعه شد. نتایج نشان دادند که اندازه ذرات پودر به دست آمده حدود 50-80 nm است. فعالیت فوتوکاتالیستی استرانسیوم هگزافریت مغناطیسی تحت تابش نور ماورابنفش با استفاده از متیلن‌بلو به عنوان یک ترکیب مدل برای آلاینده‌های آلی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بازده تخریب 54در نسبت کاهنده/اکسنده برابر با 0.8 به دست آمد. به دلیل میزان مغناطش بالا، نانو ذرات استرانسیوم هگزافریت پس از واکنش به سادگی با اعمال یک میدان مغناطیسی با قدرت کم از محیط جدا ‌شدند.

کلیدواژه‌ها