شناسایی مولکول ها با استفاده از گرافین بر پایه ترانزیستور اثر میدان

نویسندگان

1 گروه فوتونیک الکترونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

2 دانشکده شیمی، موسسه ملی علوم و تکنولوژی، اولسان، کره جنوبی

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ، پوهانگ، کره جنوبی

چکیده

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه مولکول های مختلف را میتوان با استفاده از نانو نوار گرافینی شناسایی کرد. رسانندگی وابستگی شدید به تراز انژری پیشرو و جهت گیری فضایی مولکول ها دارد. با استفاده از این ویژگی، ترابرد الکترونی مولکول هایی که به صورت فیزیکی جذب نانو نوار می شوند را می توان توصیف و محاسبه کرد. نشان خواهیم داد که ترابرد الکترونی برای هر مولکول منحصر به فرد است. زیرا هنگام قرارگیری مولکول روی نانو نوار دره های تیزی در نمودار T-E مشاهده می شود که این دره ها برای مولکول های مختلف متفاوت هستند. در این مقاله جذب فیزیکی سه مولکول اتانول O6H2C ، گوکرد دی اکسید SO2 و 8 بنزن C6H6 روی نانو نوار گرافینی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها