ررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

2 مرکز فیزیک نظری، تریست، ایتالیا

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار مشخصات نوری نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید و کربن تحت تاثیر تابش دهی گاما مورد بررسی قرار گرفت. نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید به روشی سریع، ساده، کم هزینه و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموج و نقاط کوانتومی کربن به روش هیدروترمال سنتز شدند. این نقاط کوانتومی به صورت لایه نازک و محلول در آب تحت تابش چشمه گامای کبالت-60 برای دوزهای مختلف در بازه kGy 20 – 0 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شدت فتولومینسانس با افزایش دوز چشمه گاما کاهش می‌یابد. برای نقاط کوانتومی CdS که با یک پلیمر به عنوان ماده زمینه روی شیشه لایه نشانی شده بودند یک رابطه خطی بین شدت فتولومینسانس و لگاریتم دوز برقرار شد. با استفاده از عکس میکروسکوپ الکترونی گذاری اندازه نقاط کوانتومی CdS حدود nm 4/3 بدست آمد. پاسخ فلورسانس نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما سبب می‌شود که بتوان از این نقاط کوانتومی به عنوان دوزیمتری جدید استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها