ارگذاری ریز مغذی نانو ذره سلنیوم در ساختار باکتری‌های لاکتوباسیل و بررسی توان ضد میکروبی آن جهت ساخت مکمل دارویی ضد اسهال

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 مرکز تحقیقات کاربردی علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

چکیده

شرشیاکلی عامل اصلی اسهال خونی است. تحقیق حاضر در راستای پیشنهاد داروی زیست محیطی ضد اسهال، به بررسی اثرات هم‌افزایی و ضد میکروبی نانوذرات سلنیوم و لاکتوباسیل‌ها روی‌ اشرشیاکلی پرداخته است. توان ضد میکروبی نمونه‌های آزمایشی به روش انتشار از دیسک و چاهک به صورت اندازه‌گیری هاله عدم رشد ارزیابی شد. همچنین کمترین غلظت مهار رشد MIC و کمترین غلظت کشندگی MBC به روش رقت‌سازی انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد در هر دو روش چاهک و دیسک بیشترین قطر هاله‌ عدم رشد به ترتیب با میانگین 6/23 و 36/23 میلی‌متر متعلق به تیمار "نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل‌ها‌" روی گونه استاندارد اشرشیاکلی بود. تعیین MIC وMBC نیز حاکی از آن بود که دو تیمار "نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل‌ها" و "نانوسلنیوم لاکتوباسیل" به ترتیب با میانگین کل 7/590 و 38/615 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای MIC و میانگین کل 32/955 و 67/1195 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای MBC، پایین‌ترین مقادیر را نسبت به سایر تیمارها داشتند 05/0P<. تمامی آزمون‌ها حاکی از توان ضد اسهالی بالای نمونه "نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل‌ها‌" بود. از اینرو به شرط تکرار آزمایش در مطالعات آتی و اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، می‌توان ساخت داروی زیست محیطی با این فرمولاسیون را جهت استفاده درمانی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها