سنتز نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار و کاربرد آن در اندازه‌گیری یون جیوه

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام

2 گروه صنایع شیمیایی، مرکز آموزش علمی کاربردی دهلران، ایلام

چکیده

در این پروژه ابتدا نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار سنتز شد. شناسایی ماده سنتز شده با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه انجام شد و مشخص شد که نقاط کوانتومی با موفقیت سنتز شده است. در ادامه با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری اندازه نانوذرات سنتز شده مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که اندازه نانوذرات زیر 50 نانومتر می‌باشد. در این مطالعه، تیول‌دار شدن نقاط کوانتومی گرافن به وسیله سیستامین انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد به کمک نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار، مقادیر بسیار ناچیز جیوه قابل شناسایی می‌باشد. حد تشخیص روش µM 16/0 به دست آمد و محدوده خطی غلظت µM 5/0 تا mM 0/1 تعیین شد. سرانجام کاربرد این نانو ذرات برای اندازه‌گیری جیوه در نمونه‌های حقیقی و گزینش‌پذیری روش با نتایج رضایت‌بخشی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها