بررسی عددی جریان نانوسیال نیوتونی و غیرنیوتونی در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش و EDL

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان

چکیده

در این تحقیق سیال خون به دو صورت با در نظر گرفتن نیوتونی و غیرنیوتونی با درصد های غلظت ذرات متفاوت در داخل یک میکروکانال مستطیلی سه بعدی که در محفظه حول محور عمودی با سرعت زاویه‌ای ثابت دوران می‌کند. تحت تاثیر جریان الکتریکی مستقیم قرار دارد، بررسی عددی شده است . نتایج عددی در تعداد نانو ذرات متفاوت در سیال نیوتنی و غیر نیوتنی استخراج شد و مشاهده گردید که افزایش تعداد ذرات،افزایش سرعت سیال در جهات مختلف را نشان می دهد .با افزایش کسر حجمی ،فشار در امتدادکانال بیشتر می شود همچنین با بررسی عددی سرعت و نحوه توزیع ذرات نتیجه گیری شده است که تغییرات سرعت در سیال غیر نیوتنی بسیار کمتر از سیال نیوتنی می باشد و عملا جریان سیالات غیر نیوتنی به میدان الکتریکی قوی تر نیازمند است .

کلیدواژه‌ها


P.Kaushik,P.Abhimanyu,P.K.Mondal,S.Chakraborty,Confinementeffectsontherotationalmicroflowsofaviscoelasticfluidunderelectricaldoublelayerphenomenon.JournalofNon-NewtonianFluidMechanics,244,123-137,2017.[2]Y.Huang,J.Chen,T.Wong,J.L.Liow,Experimentalandtheoreticalinvestigationsofnon-Newtonianelectro-osmoticdrivenflowinrectangularmicrochannels.Softmatter,12,6206-6213,2016.[3]M.TajikJamal-Aba,M.Dehghan,S.Saedodin,M.SadeghValipour,A.Zamzamian,Anexperimentalinvestigationofrheologicalcharacteristicsofnon-Newtoniannanofluids,JournalofHeatandMassTransferResearch(JHMTR(,1,17-23,2014.[4]S.Chen,X.He,V.Bertola,M.Wang,Electro-osmosisofnon-NewtonianfluidsinporousmediausinglatticePoissonBoltzmannmethod,Journalofcolloidandinterfacescience,436,186193,2014.[5]P.T e r n i k ,R.R u d o l f ,La m i n a rn a t u r a lconvectionofnon-Newtoniannanofluidsinasquaree n c l o s u r ew i t hd i f f e r e n t i a l l yh e a t e ds i d ew a l l s,In t e r n a t i o n a lJo u r n alofS im u l a tio nM o d e l l i n g,1,5-1 6 ,2 0 1 3.[6]G.H.Tang,P.X.Ye,W.Q.Tao,Electroviscouseffectonnon-Newtonianfluidflowinmicrochannels,JournalofNon-NewtonianFluidMechanics,165,7-8,435-440,2010.[7]J.Y.Jung,J.Y.Yoo,Thermalconductivityenhancementofnanofluidsinconjunctionwithelectricaldoublelayer(EDL),InternationalJournalofHeatandMassTransfer,52,1-2,525-528,2009.[8]C.T.,Nguyen,F.Desgranges,N.Galanis,G.Roy,T.Maré,S.Boucher,H.A.Mintsa,ViscositydataforAl2O3waternanofluidhysteresis:isheattransferenhancementusingnanofluidsreliable?,InternationalJournalofThermalSciences,47,103-111,2008.[9]R.A.Shankaran,Numericalsimulationofflowofshear-thinningfluidsincorrugatedchannels,Doctoraldissertation,TexasA&MUniversity,2008.[10]M.M.Cross,Rheologyofnon-Newtonianfluids:anewflowequationforpseudoplasticsystems,J.ColloidInteerfaceSci,20,417-437,1965.[11]M.R.Bown,C.D.Meinhart,ACelectroosmoticflowinaDNAconcentrator,MicrofluidicsandNanofluidics,2,513-523,2006