شبیه سازی نانوحسگر گرافن- اکسید روی برای شناسایی و جداسازی متان و دی اکسیدکربن در دمای اتاق

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مالیر، شهر مالیر، استان همدان

چکیده

در این مقاله به بررسی نانوساختار گرافن- اکسید روی برای شناسایی و جداسازی گازهای دی اکسیدکربن و متان پرداخته شده است. در این محاسبات، مکانیسم جذب، ساختارهای الکترونی، چگالی حالت های الکترونی، فرآیندهای انتقال بار و رسانندگی الکتریکی سیستم در دمای اتاق برای پیکربندی های مختلف حاصل از جذب دی اکسیدکربن و متان بر گرافن– اکسید روی مطالعه شد. همه محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش‌های DFT-GGA و vdW-DF انجام شده است. نتایج نشان داد این نانوساختار توانایی بالایی برای شناسایی و جداسازی گازهای متان و دی اکسیدکربن از یکدیگر دارد و از آن می توان به عنوان نانوحسگر برای شناسایی این گازها استفاده کرد. همچنین توانایی نانو ساختار گرافن– اکسید روی برای شناسایی گازهای متان و دی‌اکسید‌کربن توسط نتایح حاصل از تغییرات چگالی حالت های الکترونی، اوربیتال های الکترونی، طول پیوند و فرآیندهای انتقال بار نیز تایید شد. رسانندگی الکتریکی نانوحسگر گرافن– اکسید روی در دمای اتاق بعد از جذب گازهای متان و دی اکسید کربن تغییرات محسوسی را نشان داد که از آن می توان به عنوان یک شاخصه برای شناسایی این گازها استفاده کرد. نتایج حاصل با مطالعات تجربی و نظری منتشر شده برای مواردی که وجود داشت، بررسی و در توافق با یکدیگر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation ofZnO-GS nanosensor for detection and separation of CH4 and CO2at room temperature

نویسندگان [English]

  • S. Rahmani
  • E. Mohammadi-Manesh
Department of Physics, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

In this paper, the identification of methane CH4 and carbon dioxide CO2 and their separation from each other were studied using zinc oxide decorated on graphene sheets ZnO-GS nanostructure. In this set of calculations, adsorption mechanism, electron structures, density of energy states, charge transfer processes, and system electrical conductance were studied at room temperature for different configurations resulting from the adsorption of CH4 and CO2 on the ZnO-GS nanostructure. All calculations were done based on density functional theory DFT using DFT-GGA and vdW-DF methods. The results indicated that the ZnO-GS nanostructure is useful in the identification and separation of CH4 and CO2 from each other. It can be used as a nanosensor for the identification of these gases. Further, the electrical conductance of ZnO-GS nanosensor at room temperature before and after the adsorption of CH4 and CO2 was investigated. The results revealed that at room temperature, the sensor’s electrical conductance increases following the adsorption of these gases, which can be used as an index for CH4 and CO2 identification. Another result obtained from the calculations is the significant difference between the adsorption energy of CH4 and CO2 gases on the ZnO-GS nanostructure, having the potential to change this nanosensor into a suitable option for the separation of methane and carbon dioxide from each other. The results obtained from this study are in congruence with the results of experimental and theoretical studies in literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene
  • Nanosensor
  • methane
  • carbon dioxide
  • DFT
J.A.Mann,J.R.Lopez,H.D.Abruna,