مطالعه‌ی اثرات غیرموضعی بر دیمرهای فلزی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این مقاله، رفتار نانوذرات جفت شده‌ی فلزی تحت تاثیر نور تابشی با مدل‌های مختلف بررسی شده است. جهت بررسی اثرات غیرموضعی از مدل ساده‌ی پیشنهادی و مدل هیدرودینامیکی استفاده ‌می‌گردد. به‌منظور‌ شبیه‌سازی نانوذرات فلزی، مدل ساده اثرات غیر‌موضعی را با جایگزین کردن فلز با لایه‌‌ی نازک کامپوزیت در مرز فلز-دی‌الکتریک بررسی می‌کند. شبیه سازی‌ نانوذرات بر اساس روش المان متناهی انجام می‌گردد. طیف سطح مقطع خاموشی برای ساختار مورد نظر در مدل موضعی، غیرموضعی و مدل پیشنهادی مقایسه شده است. مدل‌های غیرموضعی جابجایی آبی را نسبت به مدل موضعی نشان می‌دهند که برای ساختار مورد بررسی، جابجایی آبی قله‌ی اول طیف سطح مقطع خاموشی 0/19 الکترون ولت می‌باشد. در شعاع‌های کوچک جابجایی آبی مدل‌ غیرموضعی نسبت به مدل موضعی به‌طورآشکار بزرگ‌تر می‌شود. طیف سطح مقطع خاموشی برای شکاف‌های متفاوت رسم شده است. همچنین تاثیر افزایش شعاع نانوذرات نقره بر پارامتر میزان خاموشی مطالعه گردیده است. کاهش فاصله‌‌ی جدایی و شعاع نانوذرات موجب بزرگتر شدن قله‌های پلاسمون سطحی می‌گردد که علت آن قوی‌تر شدن اثرات غیرموضعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها