بررسی کاربرد الکترودهای نقره مبتنی بر نانو حفره‌های پلاسمونیکی در سلول‌های خورشیدی ارگانیک بدون ITO

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده

 
امروزه سلول‌های خورشیدی ارگانیک به علت ویژگی‌هایی همچون انعطاف‌پذیری وسبک و قیمت ارزان مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. با این وجود، هنوز هم بازدهی این سلول‌ها برای بسیاری از کاربردهای عملی نیازمند بهبود می‌باشد. ایندیوم تین اکساید ماده متداول به عنوان الکترود در سلول‌های خورشیدی ارگانیک است که از قابلیت انعطاف و استحکام مکانیکی پایینی برخوردار است. همچنین ذخایر محدود ایندیوم، تولید انبوه این الکترودها را با مشکل مواجه می‌سازد. در اینجا از آرایه‌ای از نانوحفره‌های متناوب پلاسمونیکی بر روی یک ورق نقره به عنوان الکترود در سلول‌های خورشیدی ارگانیک بدون ITO استفاده شده است. سلول خورشیدی حاصل با استفاده از شبیه‌سازی‌های مبتنی بر روش تفاضل محدود در حوزه زمان به منظور افزایش جذب لایه فوتو اکتیو و کاهش بازتاب ساختار، طراحی شده است. نانو ساختار طراحی شده پتانسیل خوبی برای طراحی سیستم‌های برداشت انرژی منعطف در مقیاس گسترده فراهم خواهد نمود.
 

کلیدواژه‌ها


M.Dusza,W.Strek,andF.Granek,“Significanceoflight-soakingeffectinproperanalysisofdegradationdynamicsoforganicsolarcells,”JournalofPhotonicsforEnergy,6,035503-035503,2016.[2]B.Paci,G.Kakavelakis,A.Generosi,J.Wright,C.Ferrero,E.Stratakis,etal.,“Improvingstabilityoforganicdevices:atime/spaceresolvedstructuralmonitoringapproachappliedtoplasmonicphotovoltaics,”SolarEnergyMaterialsandSolarCells,159,617-624,2017.[3]P.T.Dang,T.K.Nguyen,andK.Q.Le,“Revisiteddesignoptimizationofmetallicgratingsforplasmoniclight-trappingenhancementinthinorganicsolarcells,”OpticsCommunications,382,241-245,2017.[4]F.F.MahaniandA.Mokhtari,“TiO2circularnano-gratingsasanti-reflectivecoatingsandpotentialcolorfiltersforefficientorganicsolarcells,”Journalofnanoelectronicsandoptoelectronics,13,1-6,2018.[5]F.F.Mahani,A.Mokhtari,andM.Mehran,“Designanddevelopmentofaluminumnanoringarraysforrealizationofdual-modeoperation31plasmoniccolorfilters,”JournaloftheOpticalSocietyofAmericaB,35,1764-1771,2018.[6]F.F.Mahani,A.Mokhtari,andM.Mehran,“Dualmodeoperation,highlyselectivenanoholearray-basedplasmoniccolourfilters,”Nanotechnology,28,385203,2017.[7]F.F.Mahani,A.Mahanipour,andA.Mokhtari,"OptimizationofplasmoniccolorfiltersforCMOSimagesensorsbygeneticalgorithm,"The2ndConferenceonSwarmIntelligenceandEvolutionaryComputation(CSIEC),12-15,2017.[8]F.F.MahaniandA.Mokhtari,“Performanceenhancementofnanoholearray-basedplasmoniccolorfltersforCMOSimagesensors,”The23rdIranianConferenceonOpticsandPhotonics(ICOP2017),andthe9thIranianConferenceonPhotonicsEngineeringandTechnology(ICPET2017),2017.[9]S.Lal,S.Link,andN.J.Halas,“Nano-opticsfromsensingtowaveguiding,”Naturephotonics,1,641-648,2007.[10]Z.Khezripour,F.F.Mahani,andA.Mokhtari,“Double-sidedTiO2nano-gratingsforbroadbandperformanceenhancementoforganicsolarcells.”JournaloftheOpticalSocietyofAmericaB,35(10),2478-2483,2018.[11]Z.Khezripour,F.F.Mahani,andA.Mokhtari,"Optimizeddesignofsilicon-basedmotheyenanostructuresforthinfilmsolarcells,"The3rdConferenceonSwarmIntelligenceandEvolutionaryComputation(CSIEC),2018.[12]F.F.Mahani,andA.Mokhtari,“Performanceimprovementoforganicsolarcellsusingahybridcolorfilterelectrodeofgraphene-aluminumnanorings,”JournalofNanoelectronicsandOptoelectronics,13,1-6,2018.[13]Z.Khezripour,F.F.Mahani,andA.Mokhtari,“Performanceimprovementofultrathinorganicsolarcellsutilizinglight-trappingaluminum-titaniumnitridenanosquarearrays,”OpticalMaterials,84,651-657,2018.[14]F.F.MahaniandA.Mokhtari,“Polarization-tunedchromaticelectrodesusinghybriddesignofgraphene-aluminumnanocrossarraysforefficientorganicsolarcells,”OpticalMaterials,84,158-165,2018.[15]E.StratakisandE.Kymakis,“Nanoparticle-basedplasmonicorganicphotovoltaicdevices,”MaterialsToday,16,133-146,2013.[16]X.Li,W.C.H.Choy,H.Lu,W.E.Sha,andA.H.P.Ho,EfficiencyEnhancementofOrganicSolarCellsbyUsingShapeDependentBroadbandPlasmonicAbsorptioninMetallicNanoparticles,AdvancedFunctionalMaterials,23,2728-2735,2013.[17]S.W.Baek,G.Park,J.Noh,C.Cho,C.H.Lee,M.-K.Seo,etal.,“Au@Agcoreshellnanocubesforefficientplasmoniclightscatteringeffectinlowbandgaporganicsolarcells,”ACSnano,8,3302-3312,2014.[18]E.Kymakis,G.D.Spyropoulos,R.Fernandes,G.Kakavelakis,A.G.Kanaras,andE.Stratakis,“Plasmonicbulkheterojunctionsolarcells:theroleofnanoparticleligandcoating,”ACSPhotonics,2,714-723,2015.[19]J.You,X.Li,F.x.Xie,W.E.Sha,J.H.Kwong,G.Li,etal.,SurfacePlasmonandScatteringEnhancedLowBandgapPolymerSolarCellbyaMetalGratingBackElectrode,AdvancedEnergyMaterials,2,1203-1207,2012.[20]X.Li,W.C.Choy,L.Huo,F.Xie,W.E.Sha,B.Ding,etal.,“Dualplasmonicnanostructuresforhighperformanceinvertedorganicsolarcells,”AdvancedMaterials,24,3046-3052,2012.ششمسال|دومشماره|۱۳۹8تابستان32[21]M.Y.Lin,Y.L.Kang,Y.C.Chen,TH.Tsai,S.C.Lin,Y.H.Huang,etal.,“PlasmonicITO-freepolymersolarcell,”Opticsexpress,22,A438-A445,2014.[22]Q.Gan,F.J.Bartoli,andZ.H.Kafafi,Plasmonicenhancedorganicphotovoltaics:Breakingthe10%efficiencybarrier,Advancedmaterials,25,2385-2396,2013.[23]J.R.Beau,Z.Leize,andY.Qiuming,“DesignanddevelopmentofplasmonicnanostructuredelectrodesforITO-freeorganicphotovoltaiccellsonrigidandhighlyflexiblesubstrates,”Nanotechnology,28,165401-165412,2017.[24]S.Y.ChouandW.Ding,“Ultrathin,high-efficiency,broad-band,omni-acceptance,organicsolarcellsenhancedbyplasmoniccavitywithsubwavelengthholearray,”Opticsexpress,21,A60-A76,2013.[25]F.F.MahaniandA.Mokhtari,"EnhancementofITO-freeorganicsolarcellsutilizingplasmonicnanoholeelectrodes,"ICN-2017:7thInternationalConferenceonNanotechnology,2017.[26]J.Gilot,M.M.Wienk,andR.A.Janssen,“Doubleandtriplejunctionpolymersolarcellsprocessedfromsolution,”AppliedPhysicsLetters,90,143512-143520,2007.[27]C.GenetandT.Ebbesen,“Lightintinyholes,”Nature,445,39-46,2007.[28]F.J.Garcia-Vidal,L.Martin-Moreno,T.Ebbesen,andL.Kuipers,“Lightpassingthroughsubwavelengthapertures,”ReviewsofModernPhysics,82,729-738,2010.[29]T.Nakanishi,E.Tsutsumi,K.Masunaga,A.Fujimoto,andK.Asakawa,“Transparentaluminumnanomeshelectrodefabricatedbynanopatterningusingself-assemblednanoparticles,”Appliedphysicsexpress,4,025201-025210,2011.[30]Q.G.Du,W.Yue,Z.Wang,W.T.Lau,H.Ren,andE.-P.Li,“Highopticaltransmittanceofaluminumultrathinfilmwithhexagonalnanoholearraysastransparentelectrode,”Opticsexpress,24,4680-4688,2016.[31]G.D’Aguanno,N.Mattiucci,A.Alu,andM.Bloemer,“Quenchedopticaltransmissioninultrathinsubwavelengthplasmonicgratings,”PhysicalReviewB,83,035426035432,2011.[32]K.Yee,“NumericalsolutionofinitialboundaryvalueproblemsinvolvingMaxwell'sequationsinisotropicmedia,”IEEETransactionsonantennasandpropagation,14,302-307,1966.[33]D.M.Sullivan,ElectromagneticsimulationusingtheFDTDmethod:JohnWiley&Sons,2013.[34]https://apps.lumerical.com/sp_common_simulation_consideratio.html(retrieved18.01.2019)[35]B.Zeng,Y.Gao,andF.Bartoli,"Ultrathinnanostructuredmetalsforhighlytransmissiveplasmonicsubtractivecolorfilters,"inCLEO:ScienceandInnovations,2014,STu1M.6.[36]S.A.Maier,Plasmonics:fundamentalsandapplications:SpringerUS,2007