طراحی فیلتر عبوری دوشکافی در محدوده طول‎موج‎های مریی بوسیله بلور نوری یک بعدی

نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان،کاشان، اصفهان

چکیده

در این مقاله از جفت‎لایه Si/SiO2 برای طراحی یک بلور نوری یک بعدی به منظور کاربرد در فیلترهای نور مرئی استفاده شده است. در حالت عادی طیف عبور بلور نوری دارای یک محدوده طیف عبور ممنوعه است، اما با وارد کردن لایه TiO2 به عنوان یک لایه نقص در میان جفت لایه‎ها، یک شکاف عبور با عرض چند نانومتر در محدوده ممنوعه ایجاد می‎شود. در ادامه با یک نوآوری ساده و به کمک یک ساختار نسبتا قرینه موفق به ایجاد دو شکاف عبوری در محدوده طول‎موج‎های مرئی و مادون قرمز شدیم. بوسیله محاسبه ضرایب عبور و بازتاب، محل دو شکاف کاملا قابل مهندسی و تنظیم بودند. لازم به ذکر است که در برخی از ساختار‎ها سه شکاف قابل تنظیم ایجاد شد که می‎تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد. محاسبات بر پایه روش ماتریس‎های انتقال 2×2 با استفاده از نرم‎افزار MATLAB انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها


[1]F.Yang,G.Yen,B.T.Cunningham,“Integrated2Dphotoniccrystalstackfilterfabricatedusingnanoreplicamolding”,OpticsExpress,18,11846-11856,2010.[2]M.Chena,C.Lia,M.Xub,W.Wangb,S.Mab,Y.Xia,Eye-protectionglassesagainstYAGlaserinjurybasedonthebandgapreflectionofone-dimensionalphotoniccrystal”,Optics&LaserTechnology,39,214218,2007.[3]T.Pan,C.Tang,L.Gao,Z.Li,“Opticalbistabilityofnonlinearmultilayeredstructurecontainingleft-handedmaterials”,Phys.Lett.A337,473-479,2005.[4]S.M.Hamidi,“Opticalandmagneto-opticalpropertiesofone-dimensionalmagnetizedcoupledresonatorplasmaphotoniccrystals”,Phys.Plasmas,19,3-8,2012.[5]M.Moradi,H.Alisafaee,M.Ghanaatshoar,TheKerreffectenhancementinnon-quarter-wavelossymagnetophotoniccrystals”,PhysicaB,405,4488-4491,2010.[6]N.Ansari,E.Mohebbi,“Increasingopticalabsorptioninone-dimensionalphotoniccrystalsincludingMoS2monolayerforphotovoltaicsapplications”,Opt.Mater.62,152-158,2016.[7]J.D.Joannopoulos,R.D.Meade,J.N.Winn,“Photoniccrystals:MoldingtheFlowofLight”,PrincetonUniversityPress,1995.[8]J.D.Jackson,“Classicalelectrodynamics”,JohnWiley&Sons,NewYork,1962.[9]N.H.Liu,S.Y.Zhu,H.Chen,X.Wu,“Superluminalpulsepropagationthroughone-dimensionalphotoniccrystalswithadispersivedefect”,Phys.Rev.E65,07-14,2002.[10]http://refractiveindex.info
[11]E.D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids
, Academic Press, New York,1998.[12]http://www.filmetrics.com