بکارگیری کلینوپتیلولیت بعنوان پایه نانوتیتانیا بمنظور تولید هیدروژن در فرآیند شکافت آب

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

در این پژوهش، تولید هیدروژن از طریق فرآیند شکافت آب روی فتوکاتالیست نانوساختار TiO2/clinoptilolite مورد ارزیابی قرار گرفت و اثر حضور پایه کلینوپتیلولیت بر روی فعالیت فتوکاتالیست، بررسی شد. در این راستا، فتوکاتالیست‌ حاوی 30 وزنی از نانوتیتانیا روی کلینوپتیلولیت با استفاده از روش توزیع حالت جامد SSD تهیه شد. نمونه‌ها تحت آنالیزهای XRD، FESEM، BET، EDX، FTIR، PL و UV-vis مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای شناسایی بیانگر این است که حضور کلینوپتیلولیت علاوه بر اینکه منجر به کاهش بازترکیب جفت‌های الکترون-حفره می‌شود، توزیع ذرات TiO2 را بهبود داده و از تشکیل کلوخه‌ها، روی سطح فتوکاتالیست، به میزان قابل توجهی می‌کاهد. میزان تولید هیدروژن بعد از گذشت زمان 4 ساعت برابر با 16/134 به دست آمد که تقریباً دو برابر مقدار آن توسط TiO2 خالص می‌باشد. فتوکاتالیست TiO2/clinoptilolite پس از 5 بار استفاده، کمترین افت فعالیت را داشت که نشان از پایداری و قابلیت استفاده مجدد این فتوکاتالیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها