تهیه و مطالعه فتوکاتالیستی نانو ماده هسته-پوسته SiO2/CuS برای تخریب رنگدانه متیلن بلو

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این پژوهش سنتز نانوساختارهای هسته SiO2 – پوسته CuS با روش ساده شیمیایی تر توسعه یافته است. محصولات با آنالیز پراش اشعه ایکس XRD، طیف سنجی بازتابش انتشاری DRS، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، آنالیز عنصری EDS و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه FT-IR مورد شناسایی قرار گرفتند. مطالعات ریخت شناسی، یکنواختی در توزیع اندازه ذرات هسته با اندازه 250 نانومتر و ضخامت لایه 15-6 نانومتر را نشان داد. بررسی‌های ساختاری نشان داد که پوسته CuS با ساختار شش ضلعی کوولیت ساخته شده است و هیچگونه نشانی از ناخالصی در ساختار بلوری ترکیب وجود ندارد. شکاف انرژی لایه مسII سولفید eV 1/3 محاسبه گردید که علت آن به دلیل ایجاد محدودیت کوانتمی در ترکیب نیمه رسانا است. فعالیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تحت تابش نور مرئی برای تخریب رنگدانه متیلن بلو MB مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مانند مقدار کاتالیزور L-1g 5/1-05/0، pH 13-1 و غلظت اولیه رنگدانه ppm 10-96/0 آزمایش شد. مقدار تخریب به کمک اسپکتروفتومتری از روی غلظت رنگدانه باقیمانده تخمین زده شد.

کلیدواژه‌ها