تاثیر لایه های انتقال دهنده‌ی حفره PTAA و PEDOT:PSS بر مورفولوژی و عملکرد در سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس

نویسندگان

1 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، یزد

چکیده

در این پژوهش، از ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس به دلیل داشتن ویژگیهای برجسته از جمله، ساخت در دمای پایین و هزینه ساخت پایین، استفاده شده است، اثر دو لایه‌ی انتقال‌دهنده حفره PDOT:PSS و PTAA به عنوان لایه‌ی زیرین پروسکایت بر مورفولوژی لایه پروسکایت و پارامترهای موثر بر عملکرد سلول خورشیدی Jsc, Voc, FF, PCE بررسی شد. تصاویر SEM و MAF نشان داد، مورفولوژی مناسب و پوشانندگی بالای فیلم پروسکایت با لایه‌ی PTAA در مقایسه با فیلم پروسکایت با لایه‌ی PEDOT:PSS، سبب افزایش جذب بیشتر نور و بهبود کارایی در سلول‌ خورشیدی پروسکایت بر پایه PTAA شد. بطوریکه بازدهی آنها به 37/11 رسید در حالی‌ که بیشینه‌ی بازدهی بر سلول خورشیدی مبتنی بر PDOT:PSS، 23/9 است.

کلیدواژه‌ها