تاثیر لایه های انتقال دهنده‌ی حفره PTAA و PEDOT:PSS بر مورفولوژی و عملکرد در سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس

نویسندگان

1 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، یزد

چکیده

در این پژوهش، از ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح معکوس به دلیل داشتن ویژگیهای برجسته از جمله، ساخت در دمای پایین و هزینه ساخت پایین، استفاده شده است، اثر دو لایه‌ی انتقال‌دهنده حفره PDOT:PSS و PTAA به عنوان لایه‌ی زیرین پروسکایت بر مورفولوژی لایه پروسکایت و پارامترهای موثر بر عملکرد سلول خورشیدی Jsc, Voc, FF, PCE بررسی شد. تصاویر SEM و MAF نشان داد، مورفولوژی مناسب و پوشانندگی بالای فیلم پروسکایت با لایه‌ی PTAA در مقایسه با فیلم پروسکایت با لایه‌ی PEDOT:PSS، سبب افزایش جذب بیشتر نور و بهبود کارایی در سلول‌ خورشیدی پروسکایت بر پایه PTAA شد. بطوریکه بازدهی آنها به 37/11 رسید در حالی‌ که بیشینه‌ی بازدهی بر سلول خورشیدی مبتنی بر PDOT:PSS، 23/9 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hole transportlayerPTAA andPEDOT:PSS on the Morphology andEfficiency in Inverted Planer Perovskiet Cell Solar Architecture

نویسندگان [English]

  • Z. Safari 1
  • M. Borhani Zarandi 1
  • M. Nateghi 2
1 Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd
2 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd
چکیده [English]

In this study, the structure of the inverted planer solar cell was used because of its prominent features, such as low temperature construction and low cost construction, the effect of two layers of PDOT:PSS and PTAA as the underlying perovskite on the morphology perovskite layer and parameters affecting solar cell performance Jsc, Voc, FF, PCE were investigated. SEM and AFM images showed that Proper morphology and high coverage of perovskite film with PTAA compared to perovskite film with PEDOT: PSS resulted in increased light absorption and efficiency in perovskite solar cell with PTAA. Their yields reached 11.37, while the maximum PDOT: PSS-based solar cell efficiency was 9.23.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar cell
  • Perovskite
  • Hole transport layer
  • Inverted Planer structure
  • performance