الکتروسنتز فیلم نانو کامپوزیت PANI@MgO/TiO2 به روش ولتامتری چرخه‌ای و بررسی توانایی آن در حذف یون سرب II از آب

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده

دراین مقاله، مراحل ساخت فیلم نانوکامپوزیت PANI@MgO/TiO2 و عملکرد آن به عنوان جاذب یون سرب II از محلول آبی، گزارش شده است. نانوکامپوزیت MgO/TiO2 به روش سل-ژل سنتز شد. به منظور ممانعت از پراکندگی نانوکامپوزیت ساخته شده در محیط، به روش ولتامتری چرخه‌ای در محیط فسفریک اسید و پتاسیم کلرید با غلظت 5/0 مولار به عنوان الکترولیت حامل، فیلم نانوکامپوزیت PANI@MgO/TiO2 بر روی الکترود گرافیت، در محدوده پتانسیل 2/0- تا 1 ولت سنتز شد. برای بررسی میکروساختار فیلم حاصل، از روش‌های مختلفی استفاده شد. الگوی XRD، وجود منیزیم اکسید و تیتانیوم دی‌اکسید بلورینه شده در نانوکامپوزیت ساخته شده را تایید کرد. تصویر FESEM نشان داد نانوکامپوزیت به صورت ذرات کروی یکنواخت با میانگین قطر 61 نانومتر تشکیل شده و آنالیز EDX وجود عناصر منیزیم، تیتانیوم و اکسیژن را تائید کرد. طیف‌های FT-IR ریز ساختار مورد انتظار را نشان داد. نانو جاذب ساخته شده برای حذف یون سرب II از محلول آبی به کار رفت و عوامل مؤثر بر حذف، بهینه‌سازی شد. دمای 25 درجه سانتی‌گراد، مدت تماس 15 دقیقه، محدوده pH بین 4 تا 5 و مقدار نانوجاذب 06/0 گرم به عنوان شرایط بهینه برای حذف یون Pb2 به دست آمدند. در این شرایط، ظرفیت جذب برابر با mgion/gsorb 5/48 بدست آمد. همچنین بررسی‌ها نشان داد که حضور یون‌های مزاحم تأثیری بر روند جذب نداشته و توانایی حذف نانو جاذب در نمونه‌های با بافت پیچیده، قابل توجه است. در بررسی ایزوترم‌های جذب مشخص شد که نتایج تعادل با معادلات لانگمویر و فروندلیش مطابقت مناسبی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrosynthesis of PANI@MgO/TiO2 Nanocomposite film by Cyclic voltammetry method and investigation ofits ability to remove of heavy metalsion from aquatic media

نویسندگان [English]

  • Behrokh Varshosaz 1
  • Susan Samadi 2
  • Ali Mazlumifar 3
1 Department Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran
2 Department of Chemistry, College of Basic Science Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Chemistry, College of Basic Science Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, preparing process of the PANI@MgO/TiO2 nanocomposite film and its application as a lead II ion adsorbent from aqueous solutions is reported. The MgO/TiO2 nanocomposite was synthesized by sol-gel method. In order to prevent the dispersion of synthesized nanocomposite in the environment, the PANI @MgO/TiO2 nanocomposite film was prepared using a cyclic voltammetry in a phosphoric acid and potassium chloride medium at a concentration of 0.5 M as a carrier electrolyte on a graphite electrode in the potential range of -0.2 to 1 volt. Various methods were used to identify the microstructure of resulting film. The XRD pattern confirmed the presence of magnesium oxide and crystallized titanium dioxide in the nanocomposite. The FESEM image showed that the nanocomposite was formed in a uniform spherical form with an average diameter of 61nm. The EDX analysis confirmed the presence of magnesium, titanium and oxygen elements. The FT-IR spectra showed the expected fine structure. The prepared nanocomposite film was used to remove lead II ion from aqueous solution and the factors affecting removal were optimized. Temperature of 25°C, 15 min contact time, pH range of 4 to 5, and nano-adsorbent amount 0.066g were obtained as optimal conditions for removal of Pb2 ion. In these conditions, the sorption capacity was 48.5 mg/gsorbent. Also, the study revealed that the presence of interference ions doesn’t affect on removal process and the ability of nano-adsorbent in the samples with complex matrix is significant. The study of nano-sorption isotherms showed that the equilibrium results are consistent with the Langmuir and Freundlich equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Removal
  • Lead (II)
  • Magnesium oxide
  • Polyaniline
  • Titania