خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوالیاف هسته-پوسته‎ TiO2-SnO2 ‎ساخته ‏شده به روش الکتروریسی ‏

نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران

چکیده

نانوالیاف هسته-پوسته متشکل از دی اکسید تیتانیوم و دی اکسید قلع به روش الکتروریسی، با هدف بالا بردن ‏فعالیت ‏فوتوکاتالیستی، ساخته شد و در ناحیه فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی و ریزساختار نانو الیاف تولید شده با ‏استفاده ‏از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی ‏‎SEM‎‏ و میکروسکوپ الکترونی عبوری ‏‎TEM‎‏ و پراش اشعه ‏ایکس ‏‎XRD‎‏ مورد ‏بررسی قرار گرفتند. بر اساس تصاویر ‏‎ SEMبدست آمده، نمونه های ساخته شده دارای ساختار دو لایه ‏هسته-پوسته ‏‎ TiO2- SnO2‎‏ با قطرهایی در محدوده 120-70 نانومتر هستند. آنالیزهای ‏XRD‏ نشان می دهند که نانو ‏ساختارهای سنتز شده بعد از ‏عملیات حرارتی دارای ساختاری با فاز غالب کریستالی است. علاوه بر این، نتایج حاصل از طیف ‏سنجی نوری فرابنفش-مرئی ‏‎UV-Vis‎‏ نشان می دهد که تغییرات قله های جذب رنگ های رودامین بی، متیلن آبی و متیل ‏نارنجی مورد آزمایش، در ‏حضور نانو الیاف هسته-پوسته ‏TiO2- SnO2‎‏ بطور خیلی محسوسی کاهشی بوده که تاییدی است بر اثر ‏خاصیت فوتوکاتالیستی ‏نانو الیاف تولید شده، بطوریکه در نهایت منجر به کاهش در غلظت رنگ به کار رفته، شده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and investigation ofTiO2-SnO2 core-shell nanofibers by electrospinning method and determination ofits photocatalyst efficiency

نویسندگان [English]

  • N. Hosseinzadeh Sheikh Amirlou
  • H. Hamidinezhad
  • A. Ashkarran
Department of Physics, Faculty of Basic Science, University of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

The core-shell nanofibers consist of titanium dioxide and tin dioxide were fabricated by ‎electrospinning ‎method in order to enhance photocatalytic activity under ultraviolet UV ‎irradiation. The morphology and ‎microstructure of the produced nanofibers were investigated ‎using scanning electron microscopy SEM, ‎transition electron microscopy TEM and X-ray ‎diffraction XRD. According to SEM images, the ‎fabricated samples have core-shell TiO2-SnO2 ‎structures with diameters ranging from 120 to 70 nm. The ‎XRD analyzes show that synthesized ‎nanostructures have a crystalline dominant phase after thermal ‎treatment. Furthermore, the results ‎of ultraviolet-visible UV-Vis spectroscopy show that the changes in ‎absorption peaks of ‎Rhodamine b, Methylene blue and Methyl orange have been considerably reduced in ‎presence of ‎core-shell nanofibers TiO2-SnO2. These results confirm that the photocatalytic properties ‎of ‎nanofibers eventually led to a reduction in concentration of the model dye.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • electrospinning
  • nanofibers
  • core-shell structures
  • TiO2-SnO2
  • photocatalyst ‎activity ‎