خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوالیاف هسته-پوسته‎ TiO2-SnO2 ‎ساخته ‏شده به روش الکتروریسی ‏

نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران

چکیده

نانوالیاف هسته-پوسته متشکل از دی اکسید تیتانیوم و دی اکسید قلع به روش الکتروریسی، با هدف بالا بردن ‏فعالیت ‏فوتوکاتالیستی، ساخته شد و در ناحیه فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی و ریزساختار نانو الیاف تولید شده با ‏استفاده ‏از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی ‏‎SEM‎‏ و میکروسکوپ الکترونی عبوری ‏‎TEM‎‏ و پراش اشعه ‏ایکس ‏‎XRD‎‏ مورد ‏بررسی قرار گرفتند. بر اساس تصاویر ‏‎ SEMبدست آمده، نمونه های ساخته شده دارای ساختار دو لایه ‏هسته-پوسته ‏‎ TiO2- SnO2‎‏ با قطرهایی در محدوده 120-70 نانومتر هستند. آنالیزهای ‏XRD‏ نشان می دهند که نانو ‏ساختارهای سنتز شده بعد از ‏عملیات حرارتی دارای ساختاری با فاز غالب کریستالی است. علاوه بر این، نتایج حاصل از طیف ‏سنجی نوری فرابنفش-مرئی ‏‎UV-Vis‎‏ نشان می دهد که تغییرات قله های جذب رنگ های رودامین بی، متیلن آبی و متیل ‏نارنجی مورد آزمایش، در ‏حضور نانو الیاف هسته-پوسته ‏TiO2- SnO2‎‏ بطور خیلی محسوسی کاهشی بوده که تاییدی است بر اثر ‏خاصیت فوتوکاتالیستی ‏نانو الیاف تولید شده، بطوریکه در نهایت منجر به کاهش در غلظت رنگ به کار رفته، شده است.‏

کلیدواژه‌ها