در موردشاخص های حسابی-هندسی نانو لوله های تک جداره حالت زیگ-زاگ

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، اصفهان

2 گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

شاخص های توپولوژیکی کاربردهای بسیاری در مطالعات QSAR/QSPR دارند و امکان پیش بینی خواص فیزیکی-شیمیایی بسیاری از ساختارهای شیمیایی را بر اساس تجزیه تحلیل آماری معتبر با استفاده از یک مجموعه داده‌های کوچک فراهم می‌کنند. در مورد نانو اختارها محاسبه اکثر این شاخص ها که اولین قدم در به‌کارگیری آن‌هاست، معمولاً بقدری مشکل است که خود به موضوع اصلی مقالات تبدیل می‌شود و توجهی به کاربرد یا ارتباط آن‌ها با شاخص های ساده‌تر نمی‌شود. در این نوشتار به بررسی شاخص های حسابی-هندسی و تعمیم‌های آن‌ها در ارتباط با نانولوله‌ تک جداره حالت زیگ-زاگ TUHC_6 2p,q پرداخته و نشان می‌دهیم مقدار این خانواده از اندیس‌ها تقریباً با تعداد یال‌های گراف مولکولی آن‌ها برابرند، لذا ازلحاظ محاسبه ارزش چندانی ندارند. در عوض نسخه یالی شاخص های توپولوژیک مبتنی بر فاصله به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌گردند و ارتباط برخی از معروف‌ترین آن‌ها با انرژی کل مولکول TUHC_6 2p,q مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها