اثر روش تولید بر ساختار، خواص مغناطیسی و الکتریکی فریت نانوساختار لیتیم

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش، فریت نانوساختار لیتیم با ترکیب Li0.5Fe2.5O4 به سه روش سل-ژل، سنتز خود احتراقی و هیدروترمال تولید گردید و اثر روش تولید بر ساختار و خواص مورد بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج آزمون پراش پرتو ایکسXRD، ساختار کریستالی مکعبی با گروه فضایی P4332 برای فریت لیتیم به روش سل-ژل و ساختار مکعبی با گروه فضایی Fd3m برای فریت لیتیم به روش‌های سنتز خود احتراقی و روش هیدروترمال به دست آمد. مشاهده شد که در فریت لیتیم تولید شده به روش هیدروترمال، برخلاف دو روش قبلی، برخی ناخالصی ها حضور دارد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان FESEM، ریزساختار پودرهای تولیدی بررسی شد. کلوخه‌های صفحه‌ای و اسفنجی شکل به ترتیب در فریت تولید شده به روش سل-ژل و سنتز خود احتراقی مشاهده شد. بررسی رفتار مغناطیسی نشان داد که فریت لیتیم تولیدی به روش سنتز خود احتراقی بیشترین مقدار مغناطش اشباع emu/g 57 و کمترین اندازۀ بلورک nm 26 را دارا است. نتایج همچنین نشان داد که شاخصۀ ثابت دی الکتریک و هدایت الکتریکی جریان متناوب در پودر تولید شده به روش سنتز احتراقی در تمامی بسامدهای اندازه‌گیری شده به طور قابل توجهی مقدار بالاتری را نسبت به پودرهای تولیدی به روش سل-ژل دارد.
 

کلیدواژه‌ها