اثر روش تولید بر ساختار، خواص مغناطیسی و الکتریکی فریت نانوساختار لیتیم

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش، فریت نانوساختار لیتیم با ترکیب Li0.5Fe2.5O4 به سه روش سل-ژل، سنتز خود احتراقی و هیدروترمال تولید گردید و اثر روش تولید بر ساختار و خواص مورد بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج آزمون پراش پرتو ایکسXRD، ساختار کریستالی مکعبی با گروه فضایی P4332 برای فریت لیتیم به روش سل-ژل و ساختار مکعبی با گروه فضایی Fd3m برای فریت لیتیم به روش‌های سنتز خود احتراقی و روش هیدروترمال به دست آمد. مشاهده شد که در فریت لیتیم تولید شده به روش هیدروترمال، برخلاف دو روش قبلی، برخی ناخالصی ها حضور دارد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان FESEM، ریزساختار پودرهای تولیدی بررسی شد. کلوخه‌های صفحه‌ای و اسفنجی شکل به ترتیب در فریت تولید شده به روش سل-ژل و سنتز خود احتراقی مشاهده شد. بررسی رفتار مغناطیسی نشان داد که فریت لیتیم تولیدی به روش سنتز خود احتراقی بیشترین مقدار مغناطش اشباع emu/g 57 و کمترین اندازۀ بلورک nm 26 را دارا است. نتایج همچنین نشان داد که شاخصۀ ثابت دی الکتریک و هدایت الکتریکی جریان متناوب در پودر تولید شده به روش سنتز احتراقی در تمامی بسامدهای اندازه‌گیری شده به طور قابل توجهی مقدار بالاتری را نسبت به پودرهای تولیدی به روش سل-ژل دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TheEffect of Synthesis Method on the Structural, Magnetic andElectrical Properties of NanostructuredLi Ferrite

نویسندگان [English]

  • R. Baladi
  • Kh. Gheisari
  • N. Borhan
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, nanocrystalline Li0.5Fe2.5O4 ferrite powders have been prepared by sol-gel, auto-combustion and hydrothermal synthesis methods. The influence of synthesis method on the structure and the properties has been investigated in details. Based on the X-ray diffraction XRD data, the cubic crystal structure with P4332 space group is obtained for Li ferrite produced by sol-gel method, while P4332 space group is observed for the powders prepared by auto-combustion and hydrothermal methods. In addition, a significant amount of impurity is detected for the hydrothermally synthesized powders which is contrary to that observed by two other methods. The microstructure of the produced powder has been investigated by a field emission scanning electron microscope FESEM. A plate-like and spongy morphology with numerous porosity is observed in the Li ferrite powder clusters produced by sol-gel and auto-combustion synthesis methods, respectively. According to the magnetic measurements, the highest saturation magnetization 57 emu/g and the lowest crystallite size 26 nm is detected for the auto-combustion powders. The results also show that dielectric constant and AC electrical conductivity of the auto-combustion Li ferrite is moderately higher that those recorded for the the sol-gel Li ferrite in the all measured frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sol-gel
  • Hydrothermal
  • Auto-Combustion
  • Li ferrite