تهیه و ارزیابی نانوذرات اکسید روی از چارچوب فلز-آلی بر پایه فلز روی توسط روش تخریب حرارتی

نویسندگان

1 گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 گروه شیمی دارویی ، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

چکیده

پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل که چارچوب‌های فلز-آلی نامیده می‌شوند به دلیل حجم بالای حفره، شبکه حفره منظم با اندازه یکنواخت، مساحت سطح بالا، حضور همزمان گروه‌های آلی و معدنی توجه زیادی را جلب کرده‌اند و پتانسیل کاربردی گسترده‌ای دارند. در این تحقیق چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی Zn2bdc2dabcon با روش محلولی در دمای محیط و حلال گرمایی در دمای 90 درجه سانتی‌گراد سنتز و سپس نانوذرات اکسید روی ZnO با روش تخریب حرارتی و حذف بخش آلی تهیه شدند. نمونه‌ها توسط طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR برای بررسی گروه‌های عاملی، پراش پرتو ایکس XRD برای تعیین ساختار بلوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای مطالعه اندازه و شکل، طیف سنجی توزیع انرژی پرتوی ایکس EDS برای بررسی ترکیب شیمیایی، و طیف‌سنجی بازتاب انتشاری DRS جهت تعیین جذب اشعه ماوراء بنفش و گاف انرژی بررسی شدند. فعالیت ضدباکتری نانوساختارهای اکسید روی علیه اشرشیاکلی E. coli ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر این است که روش تخریب حرارتی چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی به‌صورت موفقیت آمیز برای تهیه نانوذرات اکسید روی استفاده شود و نانوذرات نهایی دارای فعالیت ضدباکتری مناسب علیه اشرشیاکلی و سد کنندگی ماوراء بنفش هستند، و می‌تواند پتانسیل خوبی برای کاربردهای مختلف داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation andEvaluation ofZinc Oxide Nanoparticlesfrom Metal-Organic FrameworkdBased onZincMetal by Thermal DegradationMethod

نویسندگان [English]

  • N . Motakef Kazemi 1
  • S. Hajiashrafi 2
1 Department of Medical Nanotechnology, Faculty of Advanced Sciences & Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Chemistry, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 

Porous coordination polymers, called metal-organic frameworks, have attracted considerable attention due to high volume of pore, regular pore framework with uniform size, high surface area, simultaneous presence of organic and inorganic groups, and it have the wide application. In this research, metal-organic frameworks based on zinc metal Zn2bdc2dabcon were synthesized by solution at room temperature and solvothermal at 90 °C and then zinc oxide nanoparticles ZnO were dissolved by thermal degradation and removal of organic section. The samples were investigated by Fourier transform infrared FTIR for investigation functional groups, X-ray diffraction XRD for determination of crystalline structure, scanning electron microscopy SEM for studding of size and morphology, X-ray diffusion spectroscopy EDS for investigation of chemical composition, and Diffuse reflection spectroscopy DRS for determination of ultraviolet radiation absorption. Antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles was evaluated against Escherichia coli E. coli. The results indicated that thermal degradation of metal-organic frameworks based on zinc metal can be used successfully to preparation of zinc oxide nanoparticles and final nanoparticles have an appropriate antibacterial activity against E. coli and UV-blocking, and can have a good potential for different applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal-organic frames
  • nanoparticles
  • zinc oxide
  • thermal decomposition