تهیه و ارزیابی نانوذرات اکسید روی از چارچوب فلز-آلی بر پایه فلز روی توسط روش تخریب حرارتی

نویسندگان

1 گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 گروه شیمی دارویی ، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

چکیده

پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل که چارچوب‌های فلز-آلی نامیده می‌شوند به دلیل حجم بالای حفره، شبکه حفره منظم با اندازه یکنواخت، مساحت سطح بالا، حضور همزمان گروه‌های آلی و معدنی توجه زیادی را جلب کرده‌اند و پتانسیل کاربردی گسترده‌ای دارند. در این تحقیق چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی Zn2bdc2dabcon با روش محلولی در دمای محیط و حلال گرمایی در دمای 90 درجه سانتی‌گراد سنتز و سپس نانوذرات اکسید روی ZnO با روش تخریب حرارتی و حذف بخش آلی تهیه شدند. نمونه‌ها توسط طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR برای بررسی گروه‌های عاملی، پراش پرتو ایکس XRD برای تعیین ساختار بلوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای مطالعه اندازه و شکل، طیف سنجی توزیع انرژی پرتوی ایکس EDS برای بررسی ترکیب شیمیایی، و طیف‌سنجی بازتاب انتشاری DRS جهت تعیین جذب اشعه ماوراء بنفش و گاف انرژی بررسی شدند. فعالیت ضدباکتری نانوساختارهای اکسید روی علیه اشرشیاکلی E. coli ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر این است که روش تخریب حرارتی چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی به‌صورت موفقیت آمیز برای تهیه نانوذرات اکسید روی استفاده شود و نانوذرات نهایی دارای فعالیت ضدباکتری مناسب علیه اشرشیاکلی و سد کنندگی ماوراء بنفش هستند، و می‌تواند پتانسیل خوبی برای کاربردهای مختلف داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها