سنتز زیستی نانوذرات تلوریوم بوسیله سویه‌ی باکتریBrevibacillus sp. TR2211 جداسازی شده به‌عنوان بیوکاتالیست

نویسندگان

علوم زیستی، علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان

چکیده

نانوذرات تلوریوم کاربردهای قابل ملاحظه ایی درمان بیماری‌های عفونی، تصویربـرداری، سیستم تحـویل هدفمـند دارو، اثرات ضـد انعقادی، اثرات ضدالتهابی و درمان انواع تومورها دارند. در این مطالعه، پتانسیل سویه‌های باکتری آبزی به عنوان زیست کاتالیزگر در احیای زیستی اکسی آنیون تلوریت به تلوریوم عنصری مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تلوریوم سنتز شده بوسیله‌ی روش‌های آنالیز دستگاهی مانند اسپکتروفتومتری UV-visible، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون‌قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، 13سویه‌ی باکتری مقاوم نسبت به اکسی آنیون تلوریت بر اساس تکنیک غنی‌سازی جداسازی شدند. از میان 13 سویه‌ی باکتری جداسازی شده، سویه‌ی TR2211 دارای توان بالقوة بالا در سنتز برون سلولی نانوذرات تلوریوم بود. سویه‌ی مذکور از نظر صفات فنوتیپی و مولکولی شناسایی و در جنس Brevibacillus شماره دسترسی در بانک ژنی MK719235 رده بندی شد. در نهایت، تولید برون سلولی نانوذرات تلوریوم سنتز شده تحت شرایط بهینه‌ی واکنش بررسی شد. نتایج نشان داد، نانوذرات سنتزی با میانگین اندازه‌ی 31 نانومتر در غلظت بهینه تلوریت 5/1 میلی مولار، غلظت زیست توده 40 گرم در لیتر، pH بهینه‌ برابر 5/7 و دمای بهینه‌ 30 درجه‌ی سانتی گراد و پس از 120 ساعت گرماگذاری تحت شرایط سلول در حال استراحت تولید شدند. پژوهش حاضر اولین گزارش از سنتز برون سلولی نانوذرات کروی شکل تلوریوم عنصری توسط سویه‌ی باکتریsp. TR2211 Brevibacillus است.

کلیدواژه‌ها