بررسی فعالیت شیمیایی و خواص جذب نانو قفس‌های بورنیترید در برهم کنش با داروی ضد سرطان هیدروکسی کاربامید به روش نظریه تابعی چگالی DFT

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد خوی ، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، توسعه نانو حامل‌ها به‌خصوص، نانوساختارهای بورنیترید جهت دارورسانی هدفمند توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، خواص الکترونی و جذب نانو قفس‌های بورنیترید B12N12 و B30N20 در برهم کنش با هیدروکسی کاربامید CH به‌عنوان داروی ضد سرطان با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی DFT در سطح نظری B3LYP/6-31Gd موردبررسی قرار گرفت و محاسبات توسط نرم‌افزار گوسین 09 انجام شد. محاسبات مربوط به انرژی جذب Eads، انرژی تشکیل، رزونانس مغناطیسی هسته ای NMR و پارامترهای مربوط به فعالیت شیمیایی نظیر انرژی گپ Egap، سختی شیمیایی η، پتانسیل شیمیایی µ، ضریب الکتروفیلیسیته ω، الکترون خواهی EA و ممان دوقطبی برای تعیین بهترین مکان جذب مولکول ضدسرطان هیدروکسی کاربامید در نانو قفس‌های بورنیترید انجام شد. نتایج نشان داد که همه کمپلکس‌ها، به‌خصوص کمپلکس‌ Drug/B30N20e که در آن مولکول دارو از سمت گروه -OH به نانو قفس نزدیک شده است، ازلحاظ انرژی و فعالیت شیمیایی پایدار و درنهایت، برهم کنش آن‌ها فرآیندی مطلوب است. درنتیجه، نانو قفس‌های بورنیترید را می‌توان به‌عنوان وسیله تحویل دارو جهت حمل داروی هیدروکسی کاربامید در سیستم‌های بیولوژیکی در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها