بکارگیری واکنش مکانوشیمیایی تعویض کاتیون جهت سنتز سبز نانورشته های یک پلیمر کوئوردیناسیونی آلی-فلزی

نویسندگان

گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،تهران

چکیده

نانو ساختارهای پلیمر سوپرامولکولی ZnBPDH2On 1، H2BPD ´1و1-بی فنیل-´2و2-دی کربوکسیلیک اسید به وسیله‌ی فرایند سونوشیمی سنتز گردید. تبدیل حالت-جامد نانوساختارهای ترکیب 1 به نانورشته های پلیمر کوئوردیناسیونی Ag2BPDn 2 از طریق واکنش تعویض کاتیون ترکیب 1 با AgNO3مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز های پراش پرتو ایکس پودری PXRD و آنالیزهای وزن سنجی حرارتی و تفاضل حرارتی TG-DTA، نشان داد که این تبدیل برگشت ناپذیر است. بررسی نتایج گزارش شده از ساختار بلوری این دو ترکیب نشان می دهد که در طی این فرایند، فضای کوئوردیناسیونی ZnO4 در 1 به AgO3Ag2˙˙˙C6 در 2 تبدیل شده و بدین ترتیب طی این واکنش مکانوشیمیایی حالت جامد یک ترکیب آلی-فلزی سنتز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying theMechanochemical Reaction of CationExchange for Green Synthesis of an Organometallic Coordination Polymer Nanofibers

نویسندگان [English]

  • Zh. Moradi
  • K. Akhbari
School of Chemistry, College of Science, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Nanostructures of ZnBPDH2On 1, H2BPD 1,1´-biphenyl-2,2´-dicarboxylic acid supramolecular polymer were synthesized by the sonochemical process. The solid-state conversion of compound 1 nanostructures to nanofibers of Ag2BPDn 2 coordination polymer was investigated by cation exchange reaction of compound 1 with AgNO3. X-ray diffraction XRD analyzes and thermogravimetric and differential thermal analyses TG-DTA have shown that this conversion is irreversible. Consideration the crystal structure of these two compounds, which were reported previously, shows that during this process, the ZnO4 coordination sphere in 1 changed to AgO3Ag2˙˙˙C6 in 2, thus an organometallic compound was synthesized during this solid-state mechanochemical reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coordination Polymer
  • Organometallic
  • Sonochemical
  • Mechanochemical
  • Nanostructure