بکارگیری واکنش مکانوشیمیایی تعویض کاتیون جهت سنتز سبز نانورشته های یک پلیمر کوئوردیناسیونی آلی-فلزی

نویسندگان

گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،تهران

چکیده

نانو ساختارهای پلیمر سوپرامولکولی ZnBPDH2On 1، H2BPD ´1و1-بی فنیل-´2و2-دی کربوکسیلیک اسید به وسیله‌ی فرایند سونوشیمی سنتز گردید. تبدیل حالت-جامد نانوساختارهای ترکیب 1 به نانورشته های پلیمر کوئوردیناسیونی Ag2BPDn 2 از طریق واکنش تعویض کاتیون ترکیب 1 با AgNO3مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز های پراش پرتو ایکس پودری PXRD و آنالیزهای وزن سنجی حرارتی و تفاضل حرارتی TG-DTA، نشان داد که این تبدیل برگشت ناپذیر است. بررسی نتایج گزارش شده از ساختار بلوری این دو ترکیب نشان می دهد که در طی این فرایند، فضای کوئوردیناسیونی ZnO4 در 1 به AgO3Ag2˙˙˙C6 در 2 تبدیل شده و بدین ترتیب طی این واکنش مکانوشیمیایی حالت جامد یک ترکیب آلی-فلزی سنتز گردید.

کلیدواژه‌ها