ساخت ساده و دو مرحله ای نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید با نورتابی بالا : بررسی اثر نور ماورای بنفش بر نورتابی نقاط کوانتومی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر

2 دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک

چکیده

نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید پوشش داده شده با تیوگلیکولیک اسید با اندازه‌های مختلف 2/7، 3 و 3/4 نانومتر به روش آّبی ساخته شدند. سپس نقاط کوانتومی تحت نور ماورای بنفش نوردهی شدند. اثر نوردهی بر خواص نوری نقاط کوانتومی به صورت نظام بند بررسی شد. بر اساس نتایج، میزان تغییر در شدت فلورسانس و محل قله با اندازه ذرات تغییر می کند. شدت قله فلورسانس نقاط کوانتومی با اندازه 3/4 نانومتر، 5/2 برابر شدت اولیه بعد از 102 ساعت نوردهی شده است. در حالیکه نقاط کوانتومی با اندازه 3 نانومتر، شدت قله به طور قابل توجهی افزایش یافته است 31 برابر بعد از 88 ساعت نوردهی. در سه نمونه، محل قله فلورسانس به سمت طول موج های کمتر جابجا شده است. نقاط کوانتومی با اندازه کمتر، جابجایی آبی بیشتری در محل قله گسیل دارد. در این مقاله، سازوکار این تغییرات در خواص نوری نقاط کوانتومی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simple and Two-step synthesis of highly flourescent CdTe quantum dots:Investigation of the effect of UV light on flourescence of QDs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza SayedMir 1
  • Hakimeh Zare 2
  • Mohammad Esmail Yazdanshenas 1
چکیده [English]

Thioglycolic acid TGA capped CdTe quantum dots QDs of different sizes 2.7, 3 and 3.4 nm were prepared by aqueous method. Then, the fresh QDs were illuminated ultraviolet light. There by effect of lighting on optical properties of QDs were investigated systematically. It was revealed that emission spectra of QDs took a sharp change after UV illumination. ultraviolet UV light. There by effect of lighting on optical properties of QDs were investigated systematically. The results show that the magnitude of changes in the fluorescence intensity and peak position varies with the particle sizes. The fluorescence peaks maximum intensity of quantum dots with a size of 3.4 nm; 5.2 times increases after 102 h of UV illumination. Whereas QDs with a size of 3 nm, peak maximum intensity considerably increases 31 times after 88 h illumination. In three instances, the fluorescence peak position is shifted toward the lower wavelengths. As size of QDs decreases, the emission peak position shifts more towards lower wavelengths under irradiation is greater. In this paper, the mechanism of these changes of the optical properties of the QDs is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum dots
  • UV irradiation
  • Effect size
  • Fluorescence
  • Photo etching