ساخت ساده و دو مرحله ای نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید با نورتابی بالا : بررسی اثر نور ماورای بنفش بر نورتابی نقاط کوانتومی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر

2 دانشگاه یزد - دانشکده فیزیک

چکیده

نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید پوشش داده شده با تیوگلیکولیک اسید با اندازه‌های مختلف 2/7، 3 و 3/4 نانومتر به روش آّبی ساخته شدند. سپس نقاط کوانتومی تحت نور ماورای بنفش نوردهی شدند. اثر نوردهی بر خواص نوری نقاط کوانتومی به صورت نظام بند بررسی شد. بر اساس نتایج، میزان تغییر در شدت فلورسانس و محل قله با اندازه ذرات تغییر می کند. شدت قله فلورسانس نقاط کوانتومی با اندازه 3/4 نانومتر، 5/2 برابر شدت اولیه بعد از 102 ساعت نوردهی شده است. در حالیکه نقاط کوانتومی با اندازه 3 نانومتر، شدت قله به طور قابل توجهی افزایش یافته است 31 برابر بعد از 88 ساعت نوردهی. در سه نمونه، محل قله فلورسانس به سمت طول موج های کمتر جابجا شده است. نقاط کوانتومی با اندازه کمتر، جابجایی آبی بیشتری در محل قله گسیل دارد. در این مقاله، سازوکار این تغییرات در خواص نوری نقاط کوانتومی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها