مطالعه اثر کاتیون های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر نانوذرات نقره اصلاح شده با ال‌سیستئین و کاربرد آن به عنوان یک حسگر رنگ سنجی

نویسندگان

گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه اراک،اراک

چکیده

در این پژوهش، اثر کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر انباشتگی نانو‌ذرات نقره اصلاح شده با ال‌سیستئین مورد بررسی قرار گرفته است. از این نانو‌ذرات به‌عنوان یک حسگر رنگ‌سنجی ساده و کم‌هزینه برای تشخیص کاتیون فلزات قلیایی خاکی استفاده شد. روش تشخیص بر اساس خواص رزونانس پلاسمون سطحی نانوذرات نقره بود. در حضور کاتیون‌های فلزات قلیایی خاکی پیک پلاسمون نانوذرات نقره اصلاح شده به‌سمت طول‌موج‌های بلندتر منتقل شده و رنگ محلول از زرد به صورتی تغییر کرد. کاتیون‌های مورد بررسی شامل کلسیم، منیزیم و باریم بودند. منحنی درجه‌بندی برای هر یک از کاتیون‌های فلزات قلیایی خاکی بدست آمد. حساسیت، حدتشخیص و گستره خطی بدست آمده از این روش برای هر کدام از کاتیون‌های قلیایی خاکی بررسی و با هم مقایسه شدند. با توجه به نتایج حاصله بهترین حدتشخیص و بیشترین حساسیت برای کاتیون باریم مشاهده شد. بدین ترتیب از این روش جهت اندازه‌گیری یون‌های باریم در محلول‌های آبی استفاده شد. به‌منظور رفع مزاحمت‌های ناشی از دیگر کاتیون‌ها همه‌ی اندازه گیری‌ها در حضور لیگاند EDTA و در pHهفت انجام شدند.

کلیدواژه‌ها


[1]S.Guo,E.Wang,“Noble metal nanomaterials:Controllable synthesis and application in fuel cells and analytical sensors,”Nanotoday,6,240-264,2011.
[2]H.Li,Z.Cui,C.Han,“Glutathione-stabilized silver nanoparticles as colorimetricsensor for Ni2+ion,”Sensors Actuators B Chem,143,87-92,2009.
[3]A.Liang,Q.Liu,G.Wen,Z.Jiang,“Thesurface-plasmon-resonance effect of nanogold/silver and its analytical applications,” TrendsAnal.Chem,37,32-47,2012.
[4]A.P.V.S,P.Joseph,K.D.S.C.G,S.Lakshmanan,T.Kinoshita,S.Muthusamy,“Colorimetric sensors for rapid detection of various analytes,”Mater.Sci.Eng.C,78,1231-1245,2017.
[5]T.C.Prathna,N.Chandrasekaran,A.M.Raichur,A.Mukherjee,“Biomimeticsyn thesis of silvernanoparticles by Citruslimon (lemon) aqueousextract and theoretical prediction of particlesize,”Colloids Surf. B, 82, 152-159, 2011.
[6]A.Ravindran,A.Singh,A.M.Raichur,N.Chandrasekaran,A.Mukherjee,“Studies on interaction of colloidal Agnanoparticles with Bovine Serum Albumin(BSA),”Colloids Surf.B,76,32-37,2010.
[7]Q.Zhang,N.Li,J.Goebl,Z.Lu,Y.Yin,“A Systematic Study of the Synthesis of Silver Nanoplates:IsCitratea“Magic”Reagent?,”J.Am.Chem.Soc,133,18931-18939,2011.
[8]P.S.Mdluli,N.M.Sosibo,P.N.Mashazi,T.Nyokong,R.T.Tshikhudo,A.Skepu,E.VanDerLingen,“Selective adsorption of PVP on the surface of silvernanoparticles:A molecular dynamics study,” J.Mol.Struct., 1004, 131-137, 2011.
[9]A.Ravindran,N.Chandrasekaran,A.Mukherjee,“Studies on Differential Behavior of Silver Nanoparticles Towards Thiol Containing Amino Acids,”Curr.NanoSci,8,141-149,2012