اثر نانو ذرات الاستومری نیتریل بوتادین شبکه ای شده بر سینتیک پخت رزین اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران 2-مرکز تحقیقات نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

2 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،

4 گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر نانو ذرات الاستومری بر رفتار حرارتی وسینتیک پخت رزین اپوکسی پرداخته شده است. رفتار حرارتی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی در سه دمای متفاوت 65، 70، و75 درجه سانتیگراد در شرایط همدما بررسی شد. برای این منظور از آزمونهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و گرماسنج پویشی دیفرانسیلی استفاده شد. بررسی ریخت شناسی نانو کامپوزیت های اپوکسی نشان داد که ظاهر نانو ذرات الاستومری به صورت شکل کروی بوده و پخش مناسبی را در ماتریس اپوکسی در هر دو درصد 5. 0و 1 درصد نشان می دهد. بررسی جریان گرمایی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت اپوکسی نشان داد که، در ابتدا افزایش و بعد از رسیدن به یک نقطه بیشینه، کاهش می یابدو با افزودن نانو ذرات الاستومری درجه پخت ،آنتالپی کل واکنش و زمان اوج جریان گرمایی افزایش می یابد. مدلسازی سینتیک پخت نشان داد که رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی از مدل درجه n ام تبعیت می کنند و با افزایش میزان حضور نانو ذرات الاستومری ، انرژِی فعالسازی کاهش می یابد و این نوع نانو ذرات نقش کاتالیزوری در واکنش با رزین اپوکسی ایفا می کنند و داده های آزمایشگاهی با نتایج مدلسازی سینتیک پخت توافق خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vulcanized nitrile butadiene elastomeric nanoparticles on curing kinetics of epoxy resin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza kalaee 1
  • Mohammad Hossein Karami 2
  • Ramin Khajavi 2
  • Omid Moradi 3
  • Davood Zaree 4
1 1.Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 19585-466, Tehran, Iran. 2.Nano Research Center, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 19585-466, Tehran, Iran.
3 Department of Chemistry, Shahre-Qods Branch, Islamic Azad University, Shahre-Qods, P.O. Box 37515-374.
4 Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 19585-466, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of elastomeric nanoparticles on the thermal and cure kinetic behavior of epoxy resin was investigated. The thermal behavior of epoxy resins and epoxy nanocomposites were investigated at three different temperatures of 65, 70, and 75 oC under isothermal conditions . For this purpose, scanning electron microscopy and differential scanning calorimeter tests were used. Morphological examination of epoxy nanocomposites showed that the appearance of elastomeric nanoparticles is spherical and shows good dispersion in the epoxy matrix at both 0.5% and 1%.Examination of the heat flow of epoxy resin and epoxy nanocomposite showed that it initially increases and decreases after reaching a maximum point and by adding elastomeric nanoparticles the degree of curing, the total enthalpy of the reaction and the peak heat flow time increased .Curing kinetics modeling showed that epoxy resin and epoxy nanocomposites follow the nth-order model and with increasing the presence of elastomeric nanoparticles, the activation energy decreased and this type of nanoparticles plays a catalytic role in reaction with epoxy resin and laboratory data are in good agreement with the results of curing kinetics modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elastomer nanoparticles
  • Epoxy Resin
  • Curing Kinetics
  • Differential Scanning Calorimetric (DSC)
  • nth order model