بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از طریق اصلاح لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون با پلی‌آنیلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در بین لایه‌‌های انتقال دهنده‌ی الکترون مختلف به کار برده شده در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی، تاکنون، اکسید تیتانیوم (TiO2) کارآمدترین لایه‌ی انتقال دهنده‌ی الکترون می‌باشد. اما بازترکیب زیاد الکترون‌ها و حفره‌ها در لایه‌ی اکسید تیتانیوم، مشکلی است که محققان با آن روبرو هستند. محققان با دپ کردن افزودنی‌های مختلف مناسب در این لایه‌، در صدد رفع این مشکل برآمده‌اند. در این تحقیق برای اصلاح این عیب، پلی‌آنیلین به پیش ماده‌ی لایه‌ی مزومتخلخل اکسید تیتانیوم (mP-TiO2 ) افزوده شد تا عملکرد سلول‌ خورشیدی پروسکایتی متیل آمونیوم بهبود یابد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند، مورفولوژی، بلورینگی و پوشش فیلم پروسکایت لایه‌نشانی شده بر روی بسترmP-TiO2 دوپ شده با پلی آنیلین با نسبت‌های حجمی %2 ، %4 و %8 در مقایسه با فیلم پروسکایت لایه‌نشانی شده بر روی بستر mP-TiO2 خالص بهبود یافته است. با افزودن پلی‌آنیلین به لایه‌ی mP-TiO2 با نسبت‌های‌ حجمی مختلف، چگالی جریان مدار باز ((J_SC)) و فاکتور پرشوندگی (FF)افزایش یافتند. افزایش این پارامترها به‌دلیل کاهش بازترکیب بارها در سطح مشترک TiO2/ پروسکایت و همچنین کاهش تله‌های بار است، که سبب بهبود عملکرد سلول می‌شود. سلول‌ ساخته شده بر بستر mP-TiO2 اصلاح شده با نسبت‌ حجمی %4 از پلی‌آنیلین، بهترین مورفولوژی، بلورینگی و عملکرد (7/31%) را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of the performance of perovskite solar cells via the modification of electron transport layers with polyaniline

نویسندگان [English]

  • Zahrasadat Mirbagheri Firrozazab 1
  • Mahmoud Borhani Zarandi 1
  • Mehdi Shrifian 1
  • Zeinab Safari 1
  • Hojjat Amrollahi Bioki 2
1 Department of Physics, Faculty of Science, Yazd University, Yazd. Iran
2 Department of Physics, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Among the various electron transport layers used in perovskite solar cells, titanium oxide (TiO2) is by far the most efficient electron transfer layer. But the high recombination of electrons and holes in the titanium oxide layer is a problem that researchers face. Researchers have tried to solve this problem by doping various additives in this layer. In this study, for modification this defect, polyaniline was added to the precursor of the titanium oxide mesoporous layer (mP-TiO2) to improve the performance of the perovskite methyl ammonium solar cell. Scanning electron microscopy images showed the morphology, crystallinity, and coverage of the perovskite film deposited on the mP-TiO2 substrate doped with polyaniline at volume ratios of 2%, 4%, and 8% compared with the perovskite film deposited on Pure mP-TiO2 substrate have improved. By adding polyaniline to the mP-TiO2 layer with different volume ratios, open circuit current density(J_SC) and charge factor (FF) were increased. The increase in these parameters is due to the reduction of recombination at the TiO2 / perovskite interface as well as reduction of charge traps, which improve cell performance. Cells made on the modified mP-TiO2 substrate with a volume ratio of 4% polyaniline show the best morphology, crystallinity and performance(7.31%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perovskite solar cells
  • Electron transport layer
  • Polyaniline
  • Mesoporous