تهیه و شناسایی نانوذرات پیریت و بررسی خاصیت ابرخازنی آن در الکترولیت های مختلف در بستر الکترود کربن شیشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نانوفناوری، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

2 گروه نانوفناوری- دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان-رشت

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات پیریت (FeS2) با استفاده از یک روش جدید تهیه شد. نانوذرات مذکور با استفاده از روش­های طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، طیف سنجی پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخصه یابی شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه تقریبی ذرات را حدود 20 نانومتر نشان داد. نانوذرات مورد نظر بر بستر الکترود کربن شیشه‌ای پوشش داده شد و رفتار خازنی الکتروشیمیایی الکترود با روش ولتامتری چرخه‌ای در سرعت‌های روبش و در الکترولیت‌های متفاوت شامل KOH 6M، H2SO4 1M، NaOH 3M، Na2SO4 1M مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمایشگاهی و محاسبات سطح زیر منحنی ولتامتری نشان داد که الکترود مورد نظر در الکترولیت H2SO4 1M با ظرفیت ویژه 17/18 فاراد بر گرم دارای بهترین عملکرد ابرخازنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of pyrite nanoparticles and its supercapacitor properties study in different electrolytes on the glass carbon electrode substrate

نویسندگان [English]

  • Elham Tamri 1
  • Shahed Hassanpoor 2
1 Department of Nanotechnology, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Nanotechnology, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, pyrite nanoparticles (FeS2) were prepared using a new method. The nanoparticles were characterized using Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction spectroscopy and scanning electron microscopy. Electronic microscope images showed an approximate particle size of about 20 nm. The nanoparticles were coated on a glass-carbon electrode as substrate and the electrochemical capacitive behavior of the electrode was investigated by cyclic voltammetry at different scan rates and different electrolytes including KOH 6M, H2SO4 1M, NaOH 3M, Na2SO4 1M. Experimental results and surface calculations below the voltammetry curves showed that the electrode in H2SO4 1M electrolyte with a specific capacity of 17.18 farads per gram has the best supercapacitor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyrite nanoparticles
  • Electrolyte
  • Supercapacitor