رشد نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف متیلن بلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران

2 گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات بسپار کوئوردیناسیونی Co-BDC بر سطح یک بستر سلولزی (کاغذ صافی) رشد داده شدند. ابتدا، کاغذ صافی با کلرواستیک اسید در محیط قلیایی عاملدار می­شود تا گروههای COO  بر سطح کاغذ صافی قرار داده شوند. فرایند اتصال با عاملدار کردن سطح سلولز تسهیل می­شود و گروههای کربوکسیلات انتهایی بعنوان محل­های مناسبی برای کوئوردینه شدن به یونهای Co(II) عمل می­ کنند. با افزودن بنزن-4،1-دی کربوکسیلیک اسید (H2-BDC) هسته زایی سریع بر بر بستر متخلخل شروع می­شود و پوشش بسپار کوئوردیناسیونی بر سطح کاغذ صافی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تایید می­شود. کاغذ صافی اصلاح شده با نانوذرات پلیمر کوئوردیناسیونی به عنوان جاذب مورد استفاده قرار می­ گیرد که حذف سریع و موثر متیلن بلو (%82 بعد از 60 دقیقه) را نشان می­دهد. این روش مسیر کارآمدی جهت رشد Co-BDC پایدار در آب بر سطح کاغذ صافی با کاربردهای بالقوه گسترده از جمله جذب رنگ در محیط های آبی ترسیم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth of coordination polymer nanoparticles on the surface of filter paper as an efficient adsorbent for methylene blue removal

نویسندگان [English]

  • maryam mohamadi kish 1
  • Sara Jorfi 2
2 Department of inorganic chemistry, Faculty of Chemistry, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, Co-BDC coordination polymer nanoparticles were grown on the surface of cellulose-based substrate (filter paper). First, filter paper is functionalized with chloroacetic acid in alkaline media and COO‒ groups are placed on its surface. The grafting process is facilitated by surface functionalization of the cellulose fibers, and terminal carboxylate groups act as appropriate sites to coordinate Co(II) ions. By adding benzene-1,4-dicarboxylic acid (H2-BDC) rapid nucleation on the porous support surface is began and coverage of coordination polymer on the surface of the filter paper is confirmed by scanning electron microscopy (SEM). The functionalized filter paper with coordination polymer nanoparticles is used as an adsorbent which demonstrated rapid and effective removal of methylene blue (MB) (82% after 60 min). This approach delineates an efficient pathway toward grafting the water stable Co-BDC on the filter paper with potential far-reaching applications such as dye removal from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Coordination polymer
  • Filter paper
  • Adsorbent
  • Methylene blue