سنتز مشتقات بیس(آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان کاتالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه شیمی،دانشکده علوم، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این پژوهش، گرافن اکسید تثبت شده بر کیتوسان حاوی کبالت فریت (CoFe2O4@CS@GO) به عنوان یک کاتالیست مغناطیسی قابل بازیافت جدید در سنتز تک ظرفی مشتقات بیس (آمینو‌پیریمیدین) با استفاده از واکنش آلدهید های آروماتیک و 6-آمینواوراسیل در حلال اتانول و در دمای بازروانی با بازده خوب تا عالی به کار گرفته شد. کاتالیست CoFe2O4@CS@GO را می­توان به راحتی با جداسازی مغناطیسی بازیابی کرد و چندین بار بدون کاهش قابل توجهی از  فعالیت کاتالیستی آن مورد استفاده قرارداد. گرافن اکسید تثبت شده بر کبالت فریت از طریق طبف­سنجی فروسرخ تبدیل فوریه(FT-IR) ، طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز گرماوزن سنجی (TGA) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)  شناسایی شد. بازده بالای محصولات و جداسازی آسان کاتالیست از محصولات با آهنربای دائمی خارجی از مزایای قابل توجه این روش است. محصولات بدست آمده با استفاده از داده­های طیفی و مقایسه خواص فیزیکی با مشتقات مشابه گزارش شده در منابع مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Bis(aminopyrimidine) Derivatives using Graphene Immobilized Cobalt Ferrite (CoFe2O4@CS@GO) as Catalyst

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Masoumparast 1
  • Masoud Mokhtary 2
  • Hassan Kefayati 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, graphene oxide immobilized on chitosan contains cobalt ferrite (CoFe2O4@CS@GO) as a new recyclable magnetic nabnocatalyst was used in the synthesis of bis(aminopyrimidine) derivatives by the reaction of aromatic aldehydes and 6-aminouracil in ethanol with good to excellent yields under reflux conditions. The CoFe2O4@CS@GO catalyst can be easily recovered by magnetic separation and used several times without significantly reducing its catalytic activity. The catalyst was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermal gravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDs) and vibrating sample magnetometer (VSM).The high efficiency of the products and easy separation of the nanocatalyst from the products with external permanent magnet are some advantages of this method. Products were identified by the comparison of their physical properties and spectra data, with those reported for authentic samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene oxide
  • Cobalt ferrite
  • Magnetic catalyst
  • 6-Aminouracil
  • Bis(aminopyrimidine)