سنتز و بهینه‌سازی عملکرد جوهرنانوذرات Cu2ZnSnS4 برپایه حلال غیرقطبی به عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 هیأت علمی/دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده

در سلول خورشیدی پروسکایتی، لایه  جاذب  بین لایه­ های انتقال­ دهنده الکترون (ETM) و حفره (HTM) قرار می­ گیرد. لایه­های ETM و HTM، نقش مهمی در عملکرد فتوولتاییکی ایفا می­ کنند. تاکنون بهترین بازدهی با استفاده از spiro-OMeTAD به عنوان HTM حاصل شده است. اما قیمت بالا و فرایند سنتز پیچیده ممکن است که کاربرد انبوه آن را محدود نماید. یک نیم رسانا معدنی مثل Cu2ZnSnS4(CZTS)، بدلیل تحرک­ پذیری بالا، پایداری مناسب، قابلیت سنتز و لایه­نشانی به روش محلول ساده و ارزان، می­ تواند جایگزین­ امیدبخشی باشد. در این مطالعه، خمیر کربنی دما پایین به همراه نانوجوهر CZTS برای انتقال و جمع­ آوری حامل­ های حفره استفاده شد. همچنین، از ترکیب CIS (CuInS2) به عنوان HTM مرجع استفاده شد. نانوذرات CZTS سنتز شده به روش گرمادهی تدریجی دارای فاز بلوری ورتزیت و یک ترکیب غنی از Zn هستند. حضور لایه HTM در فصل مشترک پروسکایت/کربن، اساساً تأثیر بسزایی بر روی  بهبود عملکرد فتوولتاییکی دارد. سرعت چرخش و تعداد دفعات لایه­نشانی نانوجوهر به روش پوشش ­دهی چرخشی مورد بررسی قرار گرفت. در حالت دو بار ترسیب نانوجوهر، حداکثر بازدهی 12/61، 13/38، 10/74 و 11/40 %  بترتیب برای سرعت چرخش 3000 ، 4000 ، 5000 و rpm 6000 بدست آمد. افزایش تعداد لایه­های HTM باعث کاهش بازدهی و چگالی جریان می­شود. شرایط بهینه برای سرعت چرخش rpm4000 و دو بار ترسیب جوهر، بدست آمد. افزاره مبتنی برCIS به عنوان مرجع، بازدهی 5/15% را نشان داد. عملکرد بهتر افزاره مبتنی بر CIS در مقایسه با CZTS، تحت تأثیر نقص­های ذاتی کمتر و کیفیت پوشش ­دهی سطح پروسکایت است که با آنالیزهای EIS، PL، VOC decay و AFM تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Optimization of Performance of Cu2ZnSnS4-based Nano-ink as Hole -Transfer Layer in Perovskite Solar Cells

نویسندگان [English]

  • Maryam Heidariramsheh 1
  • Mozhdeh Forouzandeh 2
  • Nima Taghavinia 2
1 Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Sharif University of Technology, Tehran 14588-89694, Iran
2 Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran 11365-9161, Iran
چکیده [English]

In a perovskite solar cell, the photoactive layer is sandwiched between the electron and hole transfer layers (ETL and HTL). ETL and HTL play a very important role in photovoltaic performance. So far, record efficiency has been achieved using spiro-OMeTAD as HTL. But the high cost and complex synthesis process may limit its large-scale application. Inorganic semiconductors are a promising alternative due to their high mobility, stability, and the ability to synthesize and deposition by simple and inexpensive solution-based methods. In this study, a low-temperature carbon paste with Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanomaterials were applied to transport and collect hole carriers. CuInS2 NPs were applied as the reference HTM. CZTS nanoparticles which are synthesized by heating-up method have a crystalline phase of wurtzite and a Zn-rich composition. The presence of the HTM layer at the perovskite/carbon interface has a significant effect on improving photovoltaic performance. The spin rate and number of HTM layers were investigated by spin-coating method. In the case of two-time deposition of nanomaterials, the maximum efficiencies of 12.61%, 13.38%, 10.74%, 11.40% were obtained for spin rates of 3000, 4000, 5000 and 6000 rpm, respectively. Increasing the number of HTM layers reduces the efficiency and current density. The spin rate of 4000 rpm and two-times deposition were obtained as optimal conditions. CIS-based device as a reference showed an efficiency of 15.5%. High performance compared to CZTS is affected by less defects and quality of perovskite surface coverage, which was confirmed by EIS, PL, VOC decay and AFM analyzes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Cell
  • Perovskite
  • Hole transfer Layer
  • chalcogenide semiconductor
  • Cu2ZnSnS4