اندازه گیری نوری کاهش تجمعات پروتئینی آمیلوئید بتا دراثر حضور نانوذرات نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه بیوفوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج ، ایران

4 آزمایشگاه فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تجمعات آمیلوئیدبتا به عنوان شاخص وجود بیماری­های متفاوت توجه پژوهشگران است. در حال حاضر، رایج ­ترین روش بررسی مقدار  تجمعات آمیلوئیدی در حضور یک ترکیب، استفاده از تست تیوفلاوین تی است که براساس طیف نشری مولکول تیوفلاوین تی عمل می کند. بطور معمول بازشدن تجمعات پروتئین آمیلوئیدبتا باعث کاهش نشر فلوئورسانس تیوفلاوین تی می­شود. اما این روش عاری از خطا نبوده و بنابراین، وجود تست­های تکمیلی دیگر حائز اهمیت است. در این پژوهش، از روش جاروب  zبرای اندازه­گیری ضریب شکست غیرخطی پروتئین آمیلوئیدبتا در حضور نانوذرات نقره با غلظت­های متفاوت استفاده شده است. مطابق نتایج،  نانو ذرات نقره مرتبه­ی بزرگی ضریب شکست غیرخطی آمیلوئید بتا را از 10-10 به 9-10 تغییر داد و با افزایش غلظت نانوذرات نقره، اندازه­ ی ضریب شکست غیر خطی بزرگتر شد. در هر دو تست، موثرترین غلظت ، 0.24  بود که بیشترین کاهش نشر فلورسانس وبزرگترین اندازه  ضریب شکست غیرخطی را نتیجه داد. بنابراین،  نتایج هر دو تست کاملا با هم مطابقت داشتند به صورتی که هرچه اندازه ضریب شکست غیرخطی با زیاد شدن غلظت نانوذرات افزایش پیدا کند، شدت نشر فلورسانس در آن غلظت­ها کاهش می­ یابد. در نتیجه حضور نانوذرات نقره باعث کاهش تجمعات آمیلوئیدی می­ شود که بصورت کمی قابل اندازه ­گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optical measurement of the mount of decrement in amyloid beta aggregations in the presence of silver nano particles

نویسندگان [English]

  • mohammad jamali 1
  • sara sheikhlari 2
  • salman mohajer mazandarani 3 1
  • mohamadhossein majlesara 4 1
چکیده [English]

Amyloid aggregations are the major biomarkers of various chronic diseases. Currently, one of the most common tests for in-vitro quantification of amyloid fibrillation kinetics is Thioflavin T assay, which is based on the flurescence emission of Thioflavin T. Inspite of its helpfulness, still has some drawbacks, and hence, introducing other tests to confirm its results is indispensible. Herein, we used Z-scan method to find the nonlinear refractive indices of silver nano particles at various concentrations. According to the results, silver nano particles altered the order of the aggregations from 10-10 to 10-9 such way that the magnitude of the nonlinear refractive indices and the florescence intensities increased and decreased, respectively with increment in the concentrations. Having the maximum diminution in the fluorescence intensity and the and the largest magnitude of nonlinear refractive index, 0.24 μg/ml was recorded as the optimal concentration. Therefore, the results of Thioflavin T and Z-scan, aligned perfectly with each other in a way that the more the concentrations of the silver nano particles were, the more the magnitude of the nonlinear refractive indices, and the more decrement in the fluorescence intensities, and thus, silver nano particles can wipe out the aggregations, which is quantitatively measurable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Amyloid beta protein
  • Fluorescence emission
  • Nonlinear refractive index