بررسی خصوصیات ترمودینامیکی و الکترونیکی جذب فنیل زین روی نانو قفس فولرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران

چکیده

 
مقاله حاضر، با استفاده ازتئوری تابعیت چگالی در سطح کوانتومی B3LYP/6-311+G (d, p) برای تعیین ویژگی های واکنش پذیری جذب فنیل زین به عنوان داروی ضد افسردگی بر C60 (ih) به عنوان حامل دارویی در فاز گازی انجام شده است. ویژگی شیمیایی (ممان دو قطبی)، ویژگی های ترمودینامیکی (انرژی آزاد گیبس، آنتالپی، آنتروپی و همچنین، ظرفیت حرارتی) و پارامترهای الکترونیکی (σ، μ، ω،χ, و η) برای این دارو محاسبه شدند. براساس محاسبات کوانتومی انجام شده فنیل زین پایداری و واکنش‌پذیری مناسبی را نشان می دهد. با توجه به ساختار شیمیایی فنیل زین سه جایگاه فعال برای پیوند شیمیایی  فنیل زین با فولرن یافت شده است، که همه آنها با توجه به مقدار فرکانس مثبت و انرژی پیوندی منفی، پایداری ترمودینامیکی را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of thermodynamic and electronic properties of Phenelzine adsorption on fullerene Nanocage

نویسنده [English]

  • sayadali ahmadi
چکیده [English]

The present paper is performed using the density functional theory at the quantum level of B3LYP / 6-311 + G (d, p) to determine the reactivity properties of phenylzine adsorption as an antidepressant on C60 (ih) as a drug carrier in the gas phase. Chemical properties (dipole moment), thermodynamic properties (Gibbs free energy, enthalpy, entropy and heat capacity) and electronic parameters (σ, μ, ω, χ, and η) were calculated for this drug. Based on quantum calculations, phenylzine shows good stability and reactivity. Due to the chemical structure of phenylzine, three active sites have been found for the chemical bonding of phenylzine with fullerene, all of which show thermodynamic stability with respect to the positive frequency value and the negative bond energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DFT
  • phenelzine
  • C60
  • Bucky ball
  • Reactivity
  • stability