تهیه و بررسی خواص پلی آمید/ نانوکامپوزیتهای رنگی حاوی گروه آزو تقویت شده با نانوذرات منیزیم هیدروکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوچندسازه‌های رنگی حاوی گروه عاملی آزو با زمینه پلی آمیدی (PA) تقویت شده با نانوذرات اصلاح سطح شده منیزیم هیدروکسید تهیه شدند و ساختار و ویژگی آنها مورد بررسی قرار گرفت. PAبا واکنش بسپارش مستقیم تهیه شد و ساختار آن توسط روش‌های اسپکتروسکوپی فروسرخ تبدیل فوریه(FTIR) و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) تایید شد. بررسی آزمون حلالیت نشان داد، پلی آمید تهیه شده در حلالهای آپروتیک قطبی مانند دی متیل فرمامید (DMF) در دمای محیط محلول است. نانوذرات منیزیم هیدروکسید اصلاح شده (MMH) طی دو مرحله شامل واکنش هم رسوبی و سپس، اصلاح سطح در حضور دی اسید آزو تهیه و ساختار آن با FTIR و الگوی پراش پرتو ایکس تایید شد. نانوچندسازه‌ها (PAN) به روش محلول و قالب ریزی توسط پلی آمید و درصدهای متفاوت از MMH در DMF تهیه شدند. نتایج حاصل از الگوی پراش پرتو X و میکروسکوپ روبشی الکترونی گسیل میدان (FE-SEM) توزیع یکنواخت مناسبی از نانوذرات را در زمینه PA نشان داد. رفتار گرمایی PA و PAN توسط روش‌های آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) در اتمسفر نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج TGA، نانوذرات منیزیم هیدروکسید اصلاح شده با ترکیب آلی اثر مثبتی در بهبود ویژگی گرمایی پلی آمید داشته است. با افزایش 8 درصد وزنی از نانوذرات اصلاح شده به پلی آمید، دمای 5 و 10 درصد تخریب وزنی بسپار 30 درجه سانتی گراد افزایش نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of self-coloured polyamide nanocomposites containing azo group reinforced with magnesium hydroxide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hajibeygi 1
  • saeed Shafee navid 2
1 Department of organic chemistry, Faculty of Chem. Kharazmi University
چکیده [English]

In this work, self-coloured nanocomposites containing Azo functional groups based on polyamide (PA) reinfoced with surface modified magnesium hydroxide nanoparticles were prepared, and their structure and properties were investigated. PA was synthesized by direct polycondensation and its structure confirmed by FTIR and NMR. The solubility test results indicated that the synthesized PA easily dissolved in aprotic organic solvents such as dimethyl formamide (DMF) at room temperature. Modified magnesium hydroxide nanoparticles (MMH) were prepared via two steps including coprecipitation reaction and then surface modification in the presence of azo dicarboxylic acid. Nanocomposites (PAN) were prepared with PA and appropriate amounts of MMH via casting solution method. The results of XRD and FE-SEM indicated that nanoparticles were uniformly dispersed in the PA matrix. Thermal properties of PA and related nanocomposites were studied by using thermogravimetric analysis (TGA). According to TGA results, MMH had a good effect on the thermal stability of polyamide. With addition of 8 mass% of modified nanoparticles in the PA matrix, T5 and T10 values increased 30ᵒC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyamide؛ nanocomposite؛ Mg(OH)2
  • thermal stability