تشدید پلاسمون ‌سطحی ‌موضعی نقاط‌کوانتومی مس و کبالت در بستری از کربن‌شبه‌الماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه فیزیک، دانشکده فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجو، گروه فیزیک، دانشکده فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، پدیدهی تشدید پلاسمون سطحی موضعی نقاط‌کوانتومی مس و کبالت در بستری از کربن‌شبه‌الماس بررسی شده‌است. کربن‌شبه‌الماس به روش رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما با فرکانس رادیویی لایه‌نشانی شد. نانوذرات مس و کبالت نیز توسط کندوپاش به روش‌های جریان مستقیم و فرکانس رادیویی ساخته شدند. از این روش‌ها در یک پروسه لایه‌نشانی همزمان برای ساخت لایه‌های مورد نظر استفاده شد. سپس، نمونه‌ها با استفاده از طیف‌سنجی‌های فرابنفش-مرئی-فروسرخ‌نزدیک، پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و نیروی اتمی تحلیل و بررسی شدند. همچنین نتایج حاصل از تغییر شرایط لایه‌نشانی بر کیفیت تشدید پلاسمونیک این نقاط‌کوانتومی مطالعه شد. نتایج نشان دادند که قله تشدید پلاسمون سطحی موضعی نقاط‌کوانتومی مس و کبالت در بستری از کربن‌شبه‌الماس به ترتیب در طول موج‌های 600 و 230 نانومتر رخ داده و از لایه‌نشانی همزمان عناصر، دو گروه طیف ترکیبی از پدیده تشدید پلاسمونیک نمونه‌ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localized surface Plasmon resonance of Copper and Cobalt quantum dots in diamond-like Carbon film