تهیه و مطالعه ساختار نانو‌جاذب بسپاری حساس به دما و بررسی کارایی آن در حذف دیازینون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک نانو‌جاذب حساس ‌به ‌دما بر پایه گرافن‌اکسید، جهت حذف انتخابی دیازینون از محلول‌های آبی تهیه شده است. برای تشخیص گروه‌های عاملی نانو‌جاذب از تکنیک‌های‌ طیف‌سنجی فروسرخ(FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز توزین حرارتی(TGA) استفاده شد. با استفاده از این روش ­ها مشاهده شد که گروه‌عاملی آمینی بر سطح نانوجاذب تشکیل شده است. جهت یافتن شرایط بهینه حذف، تاثیر پارامتر‌های موثر از قبیل pH، دما، مقدارجاذب، غلظت اولیه آنالیت و زمان تماس آزمایش شد. غلظت دیازینون باقی‌مانده درمحلول آبی با روش طیف­ سنجی UV-Vis اندازه­ گیری شد. از نانوجاذب سنتز شده می‌توان ۷ مرتبه به طور مکرر در استخراج دیازینون استفاده کرد. همچنین، مطالعات مربوط به ایزوترم‌های جذبی نشان دادند که جذب دیازینون از معادله لانگمویر پیروی می‌کند. کاربرد نانو‌جاذب سنتز شده در نمونه ­های حقیقی نشانگر کارآیی بالای این جاذب در حذف و استخراج انتخابی دیازینون از محیط‌ های آبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and study of the structure of temperature sensitive polymer nanosorbent and its efficiency in diazinon removal

نویسنده [English]

  • Homayoun ahmad panahi 4
چکیده [English]

In this study a graphene oxide nanoparticles were synthesized based on the temperature-sensitive absorbent to selectively absorb diazinon from aqueous solutions. Infrared spectroscopy (FTIR), morphology (SEM) and thermal balance analysis (TGA) techniques were used to detect nanosorbent functional groups. Using these techniques, it was observed that the amine functional group was formed on the surface of the nanosorbent.To find the optimal removal conditions, the effect of effective parameters such as pH, temperature, adsorbent amount, initial analyte concentration and contact time were tested. The concentration of residual diazinon in aqueous solution was measured by Uv-Vis spectrophotometry. The synthesized nanosorbent can be used 7 times repeatedly to extract diazinon. Also, studies on absorption isotherms have shown that diazinon uptake follows the Langmuir equation. The application of synthesized nanosorbents in real samples indicates the high efficiency of this adsorbent in the selective removal and extraction of diazinon from aqueous environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • Graphene oxide
  • Polymer nanosorbent
  • Pesticide removal
  • Temperature sensitive polymer