بررسی ترموسینتیکی جذب سطحی وانادیم از پساب‌های صنعتی با استفاده از جاذب نانوچندسازه منیزیم اکسید/ کیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران

چکیده

هدف از این بررسی، حذف یون وانادیم از پساب­های صنعتی با استفاده ازجاذب نانوچندسازه منیزیم اکسید/ کیتوسان و همچنین، بررسی شرایط بهینه pH، زمان تماس، مقدار جاذب، دما در این جذب است. مطالعات جذب در یک سیستم ناپیوسته انجام شد. همچنین، تاثیر پارامترهای متفاوت مانند pH (2-11)،زمان تماس(15-300 دقیقه) مقدار جاذب(1-6 میلی گرم در صد میلی لیتر)، غلظت اولیه آلاینده(5-30   )، دما بررسی شد. ریخت شناسی کیتوسان/ منیزیم اکسید به وسیله FTIR و XRD و اندازه نانو ذرات و توزیع آن با استفاده از FESEM مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی همدما جذب نشان داد که همدما فرندلیچ (R2=0.97) تطابق بهتری نسبت به همدما لانگمویر دارد. سینتیک فرایند جذب سطحی مطالعه شد، جذب یون وانادیم بر جاذب نانوچندسازه منیزیم اکسید/ کیتوسان شبه درجه دوم به دست  آمد. کمیت های ترمودینامیکی، آنتالپی برابر85/2- کیلو ژول بر مول، آنتروپی برابر 0019/0 کیلو ژول بر کلوین و انرژی آزاد گیبس برابر 4/03-کیلوژول بر مول محاسبه شدند. نتایج مطالعه نشان داد، جاذب نانوچندسازه منیزیم اکسید/ کیتوسان برای جذب سطحی یون وانادیم، یک جاذب مناسب است.

کلیدواژه‌ها