مطالعه نظری برخی مشتقات سیکلوپنتنی و سیکلوهگزنی نانوفولرن‌های C60 و C20 به عنوان گیرنده الکترون برای پلیمر پلی هگزیل تیوفن (P3HT) در سلول‌های فتوولتائیک آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد ، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

سلول­های فتوولتائیک آلی (OPV) دارای یک بخش فعال هستند که از دو قسمت دهنده و گیرنده­ الکترون ساخته شده است. در این کار، بسپار پلی­هگزیل تیوفن (P3HT) به عنوان دهنده و برخی مشتقات سیکلوپنتنی و سیکلوهگزنی نانوفولرن­های C60 و C20 به عنوان گیرنده­ الکترون در نظر گرفته شده­اند که با استفاده از نرم­افزار گوسین 09 و به روش نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح نظری B3LYP/6-31G (d, p) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بهینه­ سازی مولکول­های مورد نظر، با بررسی سهم اوربیتال­های s و p و همچنین، انرژی رزونانس انتقال  π→π* مولکول­ها، برخی توصیفگرهای کوانتومی مانند انرژی هومو (EHOMO) و لومو (ELUMO)، گاف انرژی (Eg)، پتانسیل شیمیایی (μ)، سختی شیمیایی (η)، الکتروفیلیسیتی (ω) و ماکزیمم انتقال بار (∆Nmax) محاسبه شد. مقدار ولتاژ مدار باز (Voc) که یکی از مهمترین پارامترهای نشان دهنده­ بازده­ یک سلول خورشیدی (η) است، برای مولکول­های مورد مطالعه به کمک نتایج حاصل از خروجی­های گوسین به دست آمد. نتایج نشان می­دهد که مشتقات سیکلوپنتنی و سیکلوهگزنی نانوفولرن­های C60 و C20 می­توانند به عنوان گیرنده در سلول­های فتوولتائیک کارآیی مطلوبی داشته باشند، لیکن استفاده از مشتقات سیکلوپنتنی در سلول­های خورشیدی بازده­ بیشتری نسبت به مشتقات سیکلوهگزنی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Study of Some Cyclopentene and Cyclohexene Derivatives of C60 and C20 Nano Fullerenes as Electron Receptors for Polyhexyl Thiophene (P3HT) Polymer in Organic Photovoltaic

نویسندگان [English]

  • m.h. fekri 1
  • L. Aryafar 1
  • m. razavimehr 1
  • Z javanshir 2
1 Ayatollah Boroujerdi
2 Azad Ahar
چکیده [English]

Organic photovoltaic cells (OPV) have an active part that is inclusive two parts; electron donor and electron receptor. In this work, Polyhexyl thiophene (P3HT) polymer is considered as an electron donor and some cyclopentene and cyclohexene derivatives of C60 and C20 nanofullerens as electron receptors, that using Gaussian 09 software and density functional theory (DFT) at B3LYP/6-31G (d, p) level are evaluated. After optimization of the structures, the contribution of s and p orbitals and also, energy resonance  π→π* in molecules, some of quantum descriptors such as HOMO and LUMO energy, energy gap (Eg), chemical potential (μ), chemical hardness (η), electrophilicity index (ω) and maximum charge transfer (∆Nmax) were performed. The value of the open circuit voltage (Voc), which is one of the most important parameters indicating efficiency of a solar cell (η), was obtained for the studied molecules with Gaussian outputs. Results show that cyclopentene and cyclohexane derivatives of C60 and C20 nanofullerens can have be desired efficiency as receptors in photovoltaic cells. However, the cyclopentene derivatives will be more effective than cyclohexene derivatives in solar cells.