بررسی اثر اندازه‌ نانوذرات نقاط کوانتومی کربن آلاییده با نیتروژن در ویژگی‌های فلورسانسی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اپتیک و لیزر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، ایران

2 گروه فیزیک ، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 گروه فیزیک، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، ایران

چکیده

در این پژوهش، نقاط کوانتومی کربن آلاییده با نیتروژن به روش میکروویو با استفاده از پیش‌ماده‌های اسید سیتریک و اوره در محیط آبی همگن سنتز شدند. توزیع متفاوتی از اندازه ذرات نانوساختار به کمک یک دستگاه گریزانه با نیروی گریز از مرکز متفاوت مرتب سازی و گزینش و ذرات بزرگ حذف شد. نمونه سنتز شده برای بررسی تشکیل ساختار بلوری و اندازه نانوذرات با آنالیز پراش پرتو ایکس شناسایی شد. پهن شدگی قله پراشی نشان از کوچک بودن اندازه نانوذراتِ سنتز شده داشت. ویژگی‌های نوری نمونه‌ها با دستگاه‌های طیف سنج فرابنفش-مرئی و فوتولومینسانس بررسی شد. طول موج قله های جذب به اندازه ذرات بستگی داشت و با کاهش اندازه ذرات جابجایی به سمت آبی داشت. از نمودار تاوک انرژی گاف با کاهش اندازه ذرات از 2/39 الکترون ولت به 2/62الکترون ولت افزایش نشان داد. نشر نقاط کوانتومی کربنی سنتز شده، تحت تحریک نور فرابنفش دارای تابش فلورسانس در ناحیه طیفی مرئی سبز- آبی بودند.   

کلیدواژه‌ها