طراحی نانوحسگر فلوئورسانسی بر پایه نقاط کوانتومی CdSe پوشش داده شده با فلوئورسین برای تشخیص انتخابی یون‌های سرب در محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه پیام نور - تهران - ایران

2 گروه شیمی - دانشگاه مراغه - مراغه - ایران

3 گروه شیمی - دانشگاه مراغه - مراغه - ایران.

چکیده

نانوحسگری بر پایه نقاط کوانتومی کادمیم سلنید برای تشخیص یون سرب در محلول­های آبی سنتز شد. نانوحسگر سنتز شده گزینش­پذیری و حساسیت بالایی برای تشخیص یون­های سرب در محلول­های آبی از خود نشان داد. در غلظت­های 0 تا 500 میکرو­مولار یون سرب، نشر فلوئورسانسی نانوحسگر سنتز شده به صورت خطی افزایش یافت. ابتدا، برای سنتز نانوحسگر نقاط کوانتومی کادمیم سلنید پوشش داده شده با تیوگلی­کولیک اسید حاوی گروه­های عاملی کربوکسیلیک اسید از واکنش کاتیون­های Cd2+ با آنیون­های تازه تهیه شده Se2- در حضور تیوگلی­کولیک اسید سنتز شده و سپس، با استفاده از شیمی N-(3-دی­متیل­آمینوپروپیل)-N’-اتیل­کربودی­ایمید (EDC) و N-هیدروکسی سوکسینیمید (NHS) با اتیلن دی­آمین و به دنبال آن با فلوئورسین عامل­دار شد. ساختار نانوحسگر بدست آمده با
روش­های UV-Vis، FT-IR، SEM، TEM و EDX شناسایی و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Fluorescein Capped CdSe Quantum Dots Based Nanosensor for the Selective Detection of Pb2+ Ions in Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Maryam Zirak 1
  • Leila Bidarvand 2
  • Bagher Eftekhari-Sis 3
1 Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Chemistry, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 Department of Chemistry, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

A novel nanosensor based on CdSe quantum dots was developed for the detection of lead ions in aqueous solution. Synthesized nanosensor exhibited high selectivity and sensitivity for the detection of lead ions at very low concentration. Fluorescence emission of nanosensor was increased linearly within 0-500 μM concentration of Pb2+ ions. In order to synthesize nanosensor, the thioglycolic acid capped CdSe quantum dots were synthesized using Cd2+ and freshly prepared Se2- ions in the presence of thioglycolic acid, which then functionalized with ethylene diamine using EDC/NHS coupling reagent, and then reacting with fluorescein methyl ester. The structure of prepared nanosensor was characterized and confirmed using UV-Vis, Ft-IR, SEM, TEM and EDX analysis.