طراحی نانوحسگر فلوئورسانسی بر پایه نقاط کوانتومی CdSe پوشش داده شده با فلوئورسین برای تشخیص انتخابی یون‌های سرب در محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه پیام نور - تهران - ایران

2 گروه شیمی - دانشگاه مراغه - مراغه - ایران

3 گروه شیمی - دانشگاه مراغه - مراغه - ایران.

چکیده

نانوحسگری بر پایه نقاط کوانتومی کادمیم سلنید برای تشخیص یون سرب در محلول­های آبی سنتز شد. نانوحسگر سنتز شده گزینش­پذیری و حساسیت بالایی برای تشخیص یون­های سرب در محلول­های آبی از خود نشان داد. در غلظت­های 0 تا 500 میکرو­مولار یون سرب، نشر فلوئورسانسی نانوحسگر سنتز شده به صورت خطی افزایش یافت. ابتدا، برای سنتز نانوحسگر نقاط کوانتومی کادمیم سلنید پوشش داده شده با تیوگلی­کولیک اسید حاوی گروه­های عاملی کربوکسیلیک اسید از واکنش کاتیون­های Cd2+ با آنیون­های تازه تهیه شده Se2- در حضور تیوگلی­کولیک اسید سنتز شده و سپس، با استفاده از شیمی N-(3-دی­متیل­آمینوپروپیل)-N’-اتیل­کربودی­ایمید (EDC) و N-هیدروکسی سوکسینیمید (NHS) با اتیلن دی­آمین و به دنبال آن با فلوئورسین عامل­دار شد. ساختار نانوحسگر بدست آمده با
روش­های UV-Vis، FT-IR، SEM، TEM و EDX شناسایی و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها