بهینه سازی حذف یون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان در نمونه های حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش، از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوسان به منظور حذف یون سرب از محلول آبی و اندازه­گیری محلول­های باقی مانده به وسیله طبف­سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی استفاده شد. کیتوسان از معروف ترین بسپارهای زیستی است که می­تواند به عنوان جاذب در حذف آلاینده های زیستی به کار رود. نانوذرات Fe3O4 به صورت تجاری خریداری و با بسپار کیتوسان با جرم مولکولی پایین، پوشش داده شدند. نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوسان سپس با کمک آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتو ایکس (XRD)  شناسایی شدند. آزمایش­های این پژوهش، در سیستم ناپیوسته و در دمای اتاق انجام شد. تحت شرایط بهینه،۱۴/۴pH= ، مقدار جاذب ۰۶/۰ گرم غلظت اولیه فلز سرب 40 میلی گرم بر لیتر و با زمان هم­زدن ۶۶ دقیقه بیشترین مقدار حذف به­دست آمد. داده­های جذب سطحی با مدل های هم دمای لانگمیر و فروندلیچ تطبیق داده شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که داده­های به دست آمده از جذب یون­های سرب بر نانوذزات مغناطیسی کیتوسان با مدل لانگمیر تطبیق بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of lead ion removal using chitosan-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles in real samples

نویسندگان [English]

  • Rouholah Zare Dorabei
  • Mohammad Javad Aghagoli
  • Ali Maleki
  • Afsaneh Mollahosseini
Faculty of Chemistry, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this work the possibility of removing lead metal ion with Fe3O4 magnetic nano particles from aquent samples and measuring the remained solution was investigated. Chitoson was used for this purpose. Chitosan is a hyphophilic and cationic polymer that obtained from removing acetil citin in basic solutions and use as an absorptive to removing heavy metals. The experiments of this investigate was carried out in discrete system and room temperature. pH, commence concentration of metal, time were optimized by experimental design. The optimum condition for pH, the amount of sorbent, commence concentration of metal and time were 4.14, 0.06 g, 60 mg L-1 and 66 min respectively. Recover of sorbent by EDTA and multi usages are important merit of this sorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic nanoparticles Fe3O4
  • Chitosan
  • Removal of Heavy Metal
  • Lead ion
  • Experimental design