بهینه سازی حذف یون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان در نمونه های حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش، از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوسان به منظور حذف یون سرب از محلول آبی و اندازه­گیری محلول­های باقی مانده به وسیله طبف­سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی استفاده شد. کیتوسان از معروف ترین بسپارهای زیستی است که می­تواند به عنوان جاذب در حذف آلاینده های زیستی به کار رود. نانوذرات Fe3O4 به صورت تجاری خریداری و با بسپار کیتوسان با جرم مولکولی پایین، پوشش داده شدند. نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوسان سپس با کمک آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتو ایکس (XRD)  شناسایی شدند. آزمایش­های این پژوهش، در سیستم ناپیوسته و در دمای اتاق انجام شد. تحت شرایط بهینه،۱۴/۴pH= ، مقدار جاذب ۰۶/۰ گرم غلظت اولیه فلز سرب 40 میلی گرم بر لیتر و با زمان هم­زدن ۶۶ دقیقه بیشترین مقدار حذف به­دست آمد. داده­های جذب سطحی با مدل های هم دمای لانگمیر و فروندلیچ تطبیق داده شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که داده­های به دست آمده از جذب یون­های سرب بر نانوذزات مغناطیسی کیتوسان با مدل لانگمیر تطبیق بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها