بررسی اثر استیک اسید بر بازده سنتز نانوذراتTiO2 به روش سل-ژل و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی آن در تهیه سطوح خودتمیزشونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این پژوهش، به منظور تولید پوشش­های نانوساختار خودتمیزشونده، ابتدا سل پایدار TiO2 با استفاده از استیک اسید به عنوان بهبود دهنده تهیه شد. پس از سنتز سل­ها خصوصیات و ویژگیهای ساختاری آن تعیین شد. نتایج حاصل از آنالیز پراش پرتو X نشان می­دهد که نمونه­های سنتز شده فاز آناتاز بوده و ابعاد بلور­های سازنده آن­ها،  nm 22-10 است. همچنین، سطح ویژه نمونه­ سنتز شده با نیتریک اسید معادل m2/g 65/93 اندازه‌گیری شد. بنابراین، استفاده از استیک اسید به منظور افزایش بازده سنتز و ژلی شدن که از لحاظ بازده صنعتی مقرون به صرفه­تر است، نتایج خوبی در پی داشته است. سپس، سل­­ های سنتز شده به صورت فیلم­های نازک TiO2­ به روش اسپری سرد و با گاز نیتروژن بر سرامیک پوشش داده شد که کاهش زاویه تماس از حدود 4/94 به 4/8 درجه، نشان دهنده­ ایجاد سطوح فوق آب­دوست است. در نهایت، ویژگی فتوکاتالیستی سطوح پوشش­ داده شده در تخریب فرمیک اسید تحت نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، کلسینه کردن سطوح پوشش­ داده شده در دمای450 و C°650 خاصیت فتوکاتالیستی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها