مشخصه‌یابی اپتیکی، الکتریکی و ساختاری، نانوساختارهای کمپلکسی آلی-فلزی (MQ_x) سنتز شده با ستیل تری متیل آمونیوم برومید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه یزد

3 یزد-دانشگاه یزد

4 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوساختارهای آلی-فلزی روی، کادمیم و کلسیم به عنوان مواد نورتاب برای کاربرد در دیودهای نورگسیل آلی ساخته شدند. نانوساختارهای آلی-فلزی ZnQ_2، CdQ_2 و CaQ_2 با نورتابی بالا با استفاده از لیگاند 8-هیدروکسی کینولین به روش همرسوبی و با استفاده از سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTAB) و نمک‏های روی، کادمیوم و کلسیم ساخته شدند. ماهیت ساختار بلوری و بی شکل نانوساختارهای آلی-فلزی ZnQ_2، CdQ_2 و CaQ_2 توسط پراش پرتو اشعه ایکس (XRD) تائید شد. نانوساختارهای کمپلکس‌های آلی-فلزی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) برای تعیین گروه‌های عاملی و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. خواص نوری کمپلکس‏ها، توسط طیف‌سنجی جذبی (UV-Vis) و فوتولومینسانس (PL) تجزیه و تحلیل شدند. بیشنیه قله فوتولومینسانس سبز-آبی نانوساختارهای کمپلکس‌های روی، کادمیم و کلسیم در 498، 488 و 494 نانومتر مشاهده شد. بررسی های نوری و الکترونیکی نمونه ها نشان داد که نانوساختارهای ساخته شده می توانند در دیودهای نورگسیل و نمایشگرهای کریستال‌های مایع به عنوان لایه‏های نورگسیل و انتقال دهنده‌ی الکترون استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 123-131
  • تاریخ دریافت: 24 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400