تاثیر ترمیم سطح ITO توسط پلاسمای هوا بر عملکرد دیودهای نورگسیل آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

در این پژوهش، دیودهای نور گسیل آلی (OLED) با ساختار Glass/ITO/PEDOT:PSS/Alq3/Al به روشهای لایه نشانی چرخشی و تبخیر حرارتی ساخته شدند. در دیودها از اکسید ایندیوم آلایش شده با قلع (ITO) به عنوان آند استفاده شد. لایه های ITO توسط پلاسمای هوا در توان ۸۰ وات و تحت زمانهای 4، 6 و 8 دقیقه ترمیم شدند. ساختار ITOها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکپ نیروی اتمی (AFM) و خواص اپتیکی آنها توسط طیف سنجی مرئی – فرابنفش (UV-vis) مطالعه شدند. نتایج مشخصه یابی ساختاری و اپتیکی ITOها نشان داد که ترمیم سطح ITOها باعث بهبود خواص ساختاری آنها می شود ولی تاثیر ناچیزی برروی عبور اپتیکی آنها دارد. به منظور بررسی تاثیر ترمیم سطح ITO برروی عملکرد OLEDها مشخصه یابی جریان – ولتاژ و طیف سنجی نورگسیل آنها انجام شد. ترمیم سطح ITO باعث کاهش ولتاژ آستانه از 7/5 به 2 ولت و افزایش شدت طیف گسیلی دیودها شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 114-122
  • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400