سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط بذر در حال جوانه زنی تحت تیمار سرمایی گیاهان Trifolium resupinatum و Trigonella foenum-graecum و بررسی خاصیت ضد میکروبی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

2 دانش آموخته، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

سنتز زیستی نانوذرات در سال های اخیر به دلیل زیست سازگاری بیشتر و عدم آلودگی محیط زیست نسبت به سایر روش ها توجه بسیاری از محققین را جلب نموده است. وجود پوششی از مولکول‌های زیستی بر روی این نانوذرات امکان کارایی و سازگاری بیشتر آنها در علوم پزشکی، داروسازی و صنایعی مانند نساجی و تهیه مواد بهداشتی و آرایشی را بیشتر می‌کند. در این پژوهش نانو ذرات نقره (Ag NPs) توسط عصاره ترشحی حاصل از جوانه زنی بذور گیاهان شنبلیله و شبدر تیمار شده با سرما بیوسنتز و خاصیت ضد میکروبی آنها برای اولین بار بررسی شد. جهت تائید تشکیل نانو ذرات و بررسی ویژگی‌های آنها از دستگاه‌های اسپکتروفتومتری UV-Vis، XRD ،FESEM و DLS استفاده شد. گروه‌های عاملی موثر در فرآیند، توسط FTIR تشخیص داده شده و جهت بررسی خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات بیوسنتزی از روش انتشار دیسک استفاده شد. نتایج مشخص نمود که تیمار سرمایی، نانوذرات کوچکتر و چند وجهی با خاصیت ضد میکروبی بیشتری تولید می‌کند. میانگین قطر نانوذرات بیوسنتز شده توسط عصاره‌ی بذر تیمار شده با سرما‌ی شبدر از همه کوچکتر nm) 25/9) و ویژگی ضدباکتریایی آن با قطر مهار کنندگی mm83/10 از همه بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 89-100
  • تاریخ دریافت: 28 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1400