خصوصیات سینتیکی نانوزایم جدید مقلد پراکسیدازی بر پایه کربن/گرافن و کاربرد آن در تشخیص گلوتاتیون در داروها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مرکز علم و فناوری مواد پیشرفته و نانوفناوری، دانشکده و پژوهشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران

3 دانشکده ی زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بهبودبخشی خصوصیات اکسید گرافن و کاربرد وسیع نانوزایم ها در حوزه های مختلف از جمله صنایع دارویی، این مطالعه با هدف سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن احیاء/نانولوله ی کربنی چند دیواره، بررسی خصوصیت شبه پراکسیدازی آن و سنجش گلوتاتیون با روش رنگ سنجی ساده، سریع و کاربردی در کپسول های تجاری گلوتاتیون صورت گرفت. نانوکامپوزیت حاصل خاصیت مقلد پراکسیدازی مطلوبی از خود نشان داد و در مقایسه با آنزیم پراکسیداز طبیعی تمایل بیشتری به H2O2 داشت. همچون بسیاری از آنزیم های طبیعی، رفتار سینتیکی نانوزایم از معادله مکائلیس-منتن تبعیت کرد و فعالیت کاتالیتیکی آن وابسته به pH، دما و غلظت کاتالیزور بود. با توجه به توانایی گلوتاتیون در حذف گونه های فعال اکسیژن و به تبع آن مهار فعالیت شبه پراکسیدازی نانوزایم، یک حسگر رنگ سنج برای سنجش گلوتاتیون طراحی شد که محدوده ی خطی تشخیص آن 5/62 تا ۶۲۵ میکرومولار و حد تشخیص 15/0 میلی مولار بود. از این روش رنگ سنجی برای سنجش گلوتاتیون در کپسول های تجاری نیز با موفقیت استفاده شد.

کلیدواژه‌ها