خصوصیات سینتیکی نانوزایم جدید مقلد پراکسیدازی بر پایه کربن/گرافن و کاربرد آن در تشخیص گلوتاتیون در داروها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مرکز علم و فناوری مواد پیشرفته و نانوفناوری، دانشکده و پژوهشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران

3 دانشکده ی زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بهبودبخشی خصوصیات اکسید گرافن و کاربرد وسیع نانوزایم ها در حوزه های مختلف از جمله صنایع دارویی، این مطالعه با هدف سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن احیاء/نانولوله ی کربنی چند دیواره، بررسی خصوصیت شبه پراکسیدازی آن و سنجش گلوتاتیون با روش رنگ سنجی ساده، سریع و کاربردی در کپسول های تجاری گلوتاتیون صورت گرفت. نانوکامپوزیت حاصل خاصیت مقلد پراکسیدازی مطلوبی از خود نشان داد و در مقایسه با آنزیم پراکسیداز طبیعی تمایل بیشتری به H2O2 داشت. همچون بسیاری از آنزیم های طبیعی، رفتار سینتیکی نانوزایم از معادله مکائلیس-منتن تبعیت کرد و فعالیت کاتالیتیکی آن وابسته به pH، دما و غلظت کاتالیزور بود. با توجه به توانایی گلوتاتیون در حذف گونه های فعال اکسیژن و به تبع آن مهار فعالیت شبه پراکسیدازی نانوزایم، یک حسگر رنگ سنج برای سنجش گلوتاتیون طراحی شد که محدوده ی خطی تشخیص آن 5/62 تا ۶۲۵ میکرومولار و حد تشخیص 15/0 میلی مولار بود. از این روش رنگ سنجی برای سنجش گلوتاتیون در کپسول های تجاری نیز با موفقیت استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinetic properties of a novel graphene/carbon-based peroxidase mimic nanozyme and its application for detection of glutathione in drugs

نویسندگان [English]

 • N. Jahandar Shamami 1
 • S.SH. Shahangiyan 1
 • S.S. S.Afghahi 2
 • N. Salarizadeh 3
 • H. Zamani 1
1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Engineering, Faculty of Materials Science and Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 School of Biology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of the improvement of graphene oxide characteristics and wide applications of nanozymes in various fields such as pharmaceutical industry, here, a reduced graphene oxide/multi-walled carbon nanotube nanocomposite was synthesized and after evaluating its peroxidase-like activity, a simple, fast, and practical colorimetric method was developed to detect glutathione in commercial capsules. The nanocomposite exhibited good peroxidase mimic activity, as its affinity to H2O2 was higher when compared with natural peroxidase enzyme. The nanozyme followed Michaelis-Menten kinetics and its catalytic activity was dependent on pH, temperature, and concentration of the catalyst. Due to the ability of glutathione to remove reactive oxygen species and consequently inhibition of peroxidase-like activity, a colorimetric sensor was designed for detection of glutathione with a linear range of 62.5 to 625 μM and detection limit of 0.15 mM. The colorimetric method was successfully used to measure glutathione in commercial capsule.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanozyme
 • Peroxidase-mimic activity
 • Colorimetric detection
 • Glutathione capsule
دوره 8، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 68-79
 • تاریخ دریافت: 28 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400