سنتز نانوهرمهای ا کسید روی با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه ملایر

2 گروه فیزیک، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این پژوهش، نانوهرمهای ZnOبا سنتز کلوئیدی ساخته
شدند. اسید اولئیک به عنوان لیگاند به منظور پایدارسازی و
عاملی بر شکل هرمی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج
نشان دادند که افزایش زمان وا کنش باعث پرا کندگی بیشتر در تابع
توزیع اندازه و دورتر شدن از شکل هرمی نانوذرات میشود. نتایج
XRDو TEMتشکیل نانوهرم بلوری هگزا گونال ورتزایت با اندازه
متوسط 10 nmو یکنواختی مناسب در توزیع اندازه را نشان دادند.
به منظور جلوگیری از اثر نامطلوب لیگاند بر تغییر خواص لایه
متشکل از نانوذرات ( ZnOتشکیل شده بروش لایه نشانی چرخشی
بر روی زیرلایهی سلول خورشیدی) از عمل بازپخت برای خار ج
سازی لیگاند استفاده شد. نتایج TGAنشان داد که دمای حدود
400°Cمناسب بوده و تغییر محیط بازپخت از N2به O2تفاوت
خاصی ایجاد نمیکند. نتایج SEMو طیف عبوری نشان دادند
که برای ضخامت لایه حدود ،100 nmشفافیت مناسب است

کلیدواژه‌ها